MNE SZMSZ

 

A Magyar Naturisták Egyesületének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Naturisták Egyesülete Elnöksége, az egyesület Alapszabálya 5.2.4.§ d) pontjában írt felhatalmazás alapján – tekintettel arra, hogy a korábbi szabályozás az időközben bekövetkezett Alapszabály-módosítások és szervezeti változások következtében elavult és figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV (Civil) törvény megváltozott rendelkezéseire – az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotja.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések:

1) A Magyar Naturisták Egyesülete (továbbiakban: Egyesület), országos egyesület, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
2) Alapításának éve: 1983. Fővárosi Bíróság által nyilvántartásba véve 1989-ben a 171. folyószámon.
3) Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú szervezet, mely működését a legszélesebb nyilvánosság előtt fejti ki.
4) A nyilvánosság biztosítékai:
A.) A működés módjának nyilvánossága:
a) az egyesület közgyűlése nem nyilvános (ASZ.5.2.4. § g), és 5.3.1.§ j) pontjai). Azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt A Közgyűlés helyét és időpontját hirdetmény útján, valamint az egyesület saját kiadványában (Naturista Hírek) közzé kell tenni. Az egyesület elnökségi ülései nyilvánosak.
b) Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba (közgyűlési jegyzőkönyvek, határozatok, elnökségi határozatok stb.) előzetes időpont egyeztetés után az egyesület székhelyén, hivatali időben az egyesületi tagság betekinthet.
c) A közgyűlés általános érvényű határozatait az Egyesület hivatalos helyiségében hirdetmény útján, hirdetőtáblán közzé kell tenni, valamint az Egyesület hivatalos újságjában, a „Naturista Hírekben” kell nyilvánosságra hozni
d) Az elnökség a Határozatok Könyvében köteles rögzíteni a határozatok tartalmát, időpontját, hatályát, a mellette és ellene szavazók számát – és ha nem titkos – személyét. A határozatok könyvébe bárki betekinthet a b. pont szerinti feltételekkel.
e) Az egyszerűbb feladatot szabó, illetve a szóbeli kérelemnek helyt adó döntéseket az érintettekkel általában szóban lehet közölni. Ha a fél kéri, avagy a döntés ellen jogorvoslati lehetőség van, a döntést alakszerű határozatba kell foglalni – utalva a jogorvoslati lehetőségre – és az érintettnek úgy kell kézbesíteni, hogy az átvétel ténye és ideje utólag is bizonyítható legyen.
B.) A beszámolók és jelentések közzétételére:
a) Az éves elnökségi beszámolókat, a mérlegbeszámolót valamint az éves közhasznúsági jelentést a közgyűlési jóváhagyást követő 15 napon belül sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.
C.) A szolgáltatások igénybevételének nyilvánossága:
a) Az egyesület szolgáltatásait az Alapszabályban írt feltételek mellett bárki igénybe veheti.
b) Az igénybevétel feltételeit, így különösen az egyes szolgáltatások díjtételeit, az egyesület belső szabályozásait részben hirdetmények útján kifüggesztve, részben az egyesület propaganda-célú kiadványaiban (elsősorban az MNE honlapján) közzé kell tenni.
5) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed az egyesület valamennyi választott vezetőjére, vezető szervére, bizottságaira és tanácsaira és minden egyes teljes jogú- és pártoló tagjára.
6) A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapszabály előírásaival összhangban kell alkalmazni.

II. FEJEZET

Az egyesület szervezete

1) Az egyesület irányítását, vezetését, működése jog- és alapszabályszerűségének ellenőrzését a tagság soraiból a tagok által az Alapszabály rendelkezései szerint határozott időre választott társadalmi megbízatású tisztségviselők, illetve vezető, és ellenőrző szervek látják el. Irányító, vezető szervek:
a. Közgyűlés
b. Elnökség

2) Ellenőrző szerv: Felügyelő Bizottság

III. FEJEZET

Az egyes szervezeti elemek összetétele és működése

1) A közgyűlés

Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerv szerve, amelynek tagjait az Alapszabály rendelkezései szerint a teljes jogú tagok képezik, akiknek a Közgyűlésen szavazati joguk van, választhatnak és választhatók.

Feladat- és hatáskörét, ülései gyakoriságát, összehívásának rendjét, és egyes eljárási szabályait az Alapszabály határozza meg.

2) Az egyesület elnöksége:

Az elnökség az egyesület operatív irányító és képviselő szerve, amely- függetlenül az egyes reszortok megosztásától- döntéseit egységesen, elnökségi üléseken hozza. Döntéseiért testületileg felelős a közgyűlésnek. Az egyesület elnöksége köteles végrehajtani a Felügyelő Bizottságnak a törvényes működés helyreállítására vonatkozó – az alapszabályban írt jogkörében hozott – döntéseit.

2.l. Az elnökség szervezeti felépítése:

Az elnökség az egyesület elnökéből, alelnökből, és három elnökségi tagból tevődik össze. Az egyesületi feladatokat egymás közt megosztva, szakterületenkénti bontásban végzik. Az egyes funkciók ellátása során az elnökségi tagok közötti munkamegosztás szoros együttműködésén alapul, a döntések konszenzus alapján, egyetértésben kerülnek meghozatalra. Bizonyos elnökségi feladatot több elnökségi tag is végezhet egy időben, egymásra épülően és egyetértésben. Betekintés és véleményezési joggal minden elnökségi tag bír, azonban tartózkodni kötelesek egymás feladat- és hatáskörébe történő indokolatlan, felhatalmazást mellőző beavatkozástól.

2.2. Az elnökségi tagok fő feladatai:

A. Az egyesület elnökének feladatköre:

MNE elnök:

a.) Az egyesület képviseletével kapcsolatos feladatai:

1. Képviseli az egyesület érdekeit a különböző hatóságok, így különösen a Naturista Oázis Kemping (NOK) tulajdonosainál, illetve a területileg illetékes önkormányzatok előtt. Meghívás alapján részt vesz azok ülésein, és egyéb rendezvényein.
2. Javaslatokat terjeszt elő és tárgyalásokat folytat az egyesület hosszútávú szerződéseivel összefüggésben, megállapodásokat köt az Alapszabályban és az éves költségvetésben meghatározott kereteken belül.
3. Találkozókat kezdeményez és kapcsolatot tart az illetékes Önkormányzatok vezetőivel, a helyi társadalmi- és gazdasági szervekkel, különböző vállalkozói csoportokkal az egyesület hosszútávú működésének érdekében.
4. Képviseli az egyesületet különböző közigazgatási szervek előtti hivatalos eljárásokban, hivatalos ügyekben kiadványozási jogot gyakorol.
5. Megbízásokat ad az egyesület államigazgatási ügyekben történő eljárásaira és esetleges perképviseletére.
6. Az egyesület vagyoni érdekeit sértő bűncselekmények esetén ellátja a sértett jogi személy képviseletét.
7. Képviseli az egyesületet a nyilvánosság és a médiák előtt, továbbá protokolláris feladatokat lát el különféle közéleti, társadalmi eseményeken, ideértve az egyesület belső ünnepségeit is.
8. Gondoskodik a hatóságok felé kötelező jellegű jelentések, felterjesztések elkészítéséről és továbbításáról.
9. Szükség szerint polgári peres eljárást kezdeményez az egyesület vagyoni érdekei érvényesítésére.

b.) Az elnökség működésével kapcsolatos feladatai:

1. Elkészítteti az elnökség éves munka- és üléstervét, gondoskodik annak betartásáról és betartatásáról.
2. Az ülésterv szerint összehívja az elnökségi üléseket, és gondoskodik a napirendi pontok maradéktalan megvitatásáról.
3. Gondoskodik az elnökségi ülések nyilvánosságának biztosításáról. Meghívja az ülésekre a Felügyelő Bizottságot.
4. Vezeti az elnökségi üléseket és ügyel a tárgyalási rend fenntartására.
5. Összehangolja az elnökségi tagok munkáját, mérlegeli javaslataikat. A prioritásokat, valamint a gazdasági lehetőségeket figyelembe véve javaslatot tesz az elnökségnek egyes feladatok végrehajtására, avagy azok törlésére.
6. Gondoskodik az elnökségi döntéseknek a Határozatok könyvébe történő pontos rögzítéséről, a határozatok kihirdetéséről, az egyes határozatok érintettekkel való közléséről, figyelemmel kíséri és ellenőrzi azok végrehajtását.
7. Alapszabály szerinti esetben rendkívüli elnökségi ülést hív össze.
8. Beszámoltatja az elnökség tagjait a feladataik végrehajtásáról.
9. Megszervezi az elnökségi belső ellenőrzéseket, ide értve az alkalmazotti állomány munkájának ellenőrzését is. Gondoskodik az ellenőrzések dokumentálásáról, és a tapasztalatok feldolgozásáról.
10. Az Egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogkört gyakorol, meghatározza azok munkarendjét.
11. Javaslatot tesz az elnökségnek az egyes munkavállalók bérének meghatározására, megjutalmazására, valamint a munkavállalókat érintő bérfejlesztésre.
12. Javaslatot tesz az elnökségnek az egyesület munkaszervezetének átalakítására, létszámbővítésre, illetve létszámcsökkentésre.
13. Az Egyesületi tagok felett – ide nem értve a FEB Elnökét és tagjait – első fokon fegyelmi jogkört gyakorol.
14. Az Alapszabály szerinti esetben szakértő, szaktanácsadó megbízásáról intézkedik.
15. Jóváhagyja az Egyesület szabályzatait, s szorosan együttműködik a Naturista Oázis Kft. ügyvezetőjével.
16. Rendkívüli esemény bekövetkeztével fenyegető helyzet esetén az egész tagságra érvényes megelőző óvintézkedéseket léptethet életbe (pl. tűzgyújtási tilalom, fürdési tilalom, vezetékes vízszolgáltatás korlátozása, egészségügyi zárlat, stb.) Szükség esetén késedelem nélkül köteles értesíteni az illetékes állami szakhatóságot.
17. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor (tűz, tömeges megbetegedés, súlyos baleset, stb.) intézkedik a mentési munkálatok megszervezésére, a következmények elhárítására és biztosítja az esetlegesen szükségessé váló hatósági vizsgálatok feltételeit, intézkedik az illetékes hatóságok értesítésére.
18. Vezeti a munkahelyi balesetek kivizsgálását.

c.) A közgyűléssel kapcsolatos feladatai:

1. Elkészíti az elnökség éves beszámolóját, gondoskodik a közgyűlés írásos anyagainak összeállításáról (beszámolók, meghívók, stb.).
2. Meghatározza az éves közgyűlés helyét, időpontját és összehívja a közgyűlést.
3. Beszámol a közgyűlésnek az elnökség éves tevékenységéről, az előző évi költségvetési terv végrehajtásáról.
4. Előterjeszti a közgyűlésnek az éves közhasznúsági jelentést, a következő év költségvetési javaslatát, és a következő év fejlesztési tervét.
5. Intézkedik, a közgyűlés által elfogadott beszámolók nyilvánosságra hozatalára, valamint a közgyűlési határozatok kihirdetésére a nyilvános sági szabályok figyelembe vételével.
6. Alapszabályban meghatározott esetekben összehívja a rendkívüli közgyűlést.
7. Feladata az egyesületi jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a vezető tisztségviselők, FEB tagok megválasztatásának előkészítése.

d.) A gazdálkodással összefüggő feladatok:

1. Felügyeli és szervezi az Egyesület gazdálkodásának irányítását, éves gazdasági tervek elkészítését.
2. Megszervezi és ellenőrzi a beszámolók előkészítését és azoknak a Közgyűlés elé terjesztését.
3. Feladata a számlázási- és utalványozási rendnek megfelelően a számlák jóváhagyása és kifizetése.
4. Az alelnökkel együttműködve figyelemmel kíséri a bevételek és kiadások alakulását. Szükség szerint intézkedik az egyes kiadások átcsoportosításáról a közgyűlés által jóváhagyott kereteken belül.
5. A gazdasági év végén a nyereségből termelődött pénz felhasználásról dönt.
6. Utalványozási jogkört gyakorol az alelnökkel és az elnökségi tagokkal együttesen.
7. Aláírja a 150 000,- Ft-ot meg nem haladó értékű számlákat. Az ennél nagyobb egyösszegű utalást az Elnök csak az Alelnökkel, akadályoztatása esetén valamely Elnökségi taggal közösen, együttesen hagyhatnak jóvá.
8. Ellátja az Egyesület képviseletét azon gazdasági társaságokban, ahol az Egyesület résztulajdonos.

MNE alelnök:

1. Az egyesület elnökének tartós távollétében, vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel ellátja az elnök feladatait, és gyakorolja hatáskörét. E minőségében hozott döntéseiért az elnökségnek felelős.
2. Az elnök távollétében, illetve akadályoztatása esetén vezeti az elnökség üléseit.
3. Összefogja és koordinálja a közgyűlés elé terjesztendő elnökségi beszámolók összeállítását.
4. Szervezi, koordinálja és felügyeli az éves rendes és rendkívüli Közgyűlésre az előkészítő anyagok elkészítését.

MNE elnökségi szakfeladatok:

Az elnökségi munkamegosztás (elosztás) alapján az egyes feladatok az elnökség feladatfelosztásában szerepelnek az aktuális állapotnak megfelelően.

A.) Gazdálkodás szakterületén:

1. Döntés előkészítő munkát végez a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján a bevételek felhasználásáról, a fejlesztési célok kijelöléséről, a beruházásokról, az esetleges terven felüli bevételek felhasználásáról.
2. Segíti az Egyesület gazdálkodását, éves gazdálkodási-, beruházási-, tervet készít, továbbá előterjeszti a folyó év költségvetését.
3. Elkészíti a mérleget, a közhasznúsági melléklettel ellátott beszámolót és a következő év költségvetési javaslatát, és ezeket, a Közgyűlés elé terjeszti.
4. Feladata a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó, az egyesületi vagyon kezelésére, a vagyon felhasználására vonatkozó döntések előkészítése.
5. Folyamatosan elemzi és értékeli az éves költségvetés alakulását. Gondoskodik az abban rögzített irányelvek és célkitűzések érvényesüléséről, betartásáról, szabályszerű végrehajtásáról. A gazdasági, pénzügyi mutatók alakulásáról évente beszámol a Közgyűlésnek. Folyamatosan figyelemmel kíséri a bevételek és kiadások alakulását, az egyesület tartozásait és kintlévőségeit, ezekről beszámol az elnökségnek.
6. Meghatározza az egyesületnél kezelhető, szigorú számadásra kötelezett gazdasági-pénzügyi vonatkozású bizonylatok és okmányok fajtáit, számát, kezelésük rendjét és az elszámolás módját, gyakoriságát.
8. Gazdasági szempontok alapján összevetik az egyes elnökségi tagok javaslatait – ideértve a közösségi, kulturális és szabadidős programszervezési javaslatokat is.
10. Az elnökkel együttműködve meghatározza az Egyesület által állandó, vagy időszakos jelleggel alkalmazottak számát, bérkeretét és bérét, munkájuk elismerésének módját és mértékét, a költségvetés kiadási oldala irányszámainak figyelembevétele mellett. Jogi és magánszemélyekkel eseti vagy tartós megbízási, együttműködési szerződésre tesz javaslatot.
11. Irányítja a könyvelést, felügyeli a munkabérek kifizetésének rendjét, illetve a munkabér járulékai (SZJA, TB) határidőben történő befizetésének rendjét.
12. Az elnökség ellenőrzési tervében meghatározottak szerint ellenőrzi a befizetési fegyelmet.
13. Szükség szerint javaslatot tesz az adminisztratív állomány létszámának bővítésére, avagy létszámcsökkentésre.

B.) Marketing-kommunikáció szakkörében:

1. Az elnökség többi tagjával egyetértve elvégzi az egyesületi propagandamunkát, a marketing és közönségszolgálati (PR) tevékenységet.
2. Végzi az Egyesület honlapjának folyamatos frissítését, valamint az Egyesület időszakos kiadványának (hírleveleinek) szerkesztését, és a tagokhoz történő eljuttatását. E feladat ellátására más Egyesületi tagokat is bevonhat.
3. Kapcsolatot tart a hazai- és külföldi naturista társszervekkel. Képviseli az Egyesület érdekeit a hazai és külföldi társszervezeteknél.
4. Szerkeszti és terjeszti az egyesület kiadványát, a Naturista Híreket.
5. Gondoskodik az egyes hirdetmények közzétételre való előkészítéséről, az elnökségi ülések előzetes, valamint az elnökségi határozatok utólagos nyilvánosságra hozataláról, közzétételéről.
6. Elemzi a vendégforgalom alakulását, ezt bázisnak véve előre jelzi a következő év lehetséges elsődleges és járulékos bevételeit, javaslatokat tesz a szolgáltatások árkalkulációjára, korábbi számítási elvek esetleges módosítására. Elvégzi a költség-bevételelemzést, haszon-ráfordítás vizsgálatot.
7. Folyamatosan kapcsolatot tart a tagsággal, a kerületi területfelelősökkel, gyűjti, és feldolgozza javaslataikat. Az Egyesület érdekei, és lehetőségei figyelembevételével gondoskodik azok megismertetéséről, érvényesítéséről, megvalósításáról.
8. Összegyűjti a vezető szervek és a tagság közérdeklődésre számot tartó javaslatait, időszakosan kérdőíves felméréseket készít, azok eredményeit kielemzi és a kapott eredményekből levont következtetések alapján javaslattétellel él az elnökség irányába.
9. A tagság részéről közérdekű ügyben érkezett bejelentésekre, petíciókra, a kerületi területfelelősöktől érkezett megkeresésekre a következő Elnökségi üléstől számított 30 napon belül érdemben válaszol.
11. Felügyeli a közgyűlés tagjainak megküldendő írásos anyagok készletezését és postázását, valamint a közgyűlés jegyzőkönyvének és egyéb írásos anyagainak 30-napon belüli elkészítését.
12. Gondoskodik a közgyűlési határozatok közzétételéről (hirdetmények előkészítése, kifüggesztése, stb.)

C.) Sport- és szabadidő-szervezői szakfeladatok:

1. Szervezi és irányítja az Egyesület sport, szabadidős és kulturális rendezvényeit, programjait.
2. Elkészíti az egyesület éves kulturális rendezvényei tervét, a költségkihatásokkal, és az elnökség által történt elfogadás után gondoskodik a megvalósításáról.
3. Gyűjti és elemzi a tagságnak az ifjúsági, a kulturális és a sporttevékenység javítására irányuló javaslatait, ezekről beszámol az elnökségnek.
4. Előkészíti, szervezi és irányítja az Egyesületnél folyó kulturális, szórakoztató és sportrendezvényeket. Szervezi a gyermek- és ifjú korosztályt a programokban való aktív részvételre.

D.) Adminisztrációs feladatok vonatkozásában:

1. Előkészíti az egyesületi a tag felvételéről való döntést.
2. Az elnökség döntése alapján előkészíti a közgyűlések helyszínét, gondoskodik a technikai egyéb feltételek biztosításáról.
3. Felügyeli és vezeti Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb egyesületi iratainak vezetését.
4. Gondoskodik az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről, intézkedik azok tárolási és vezetési rendjének kialakításáról.

E.) Egyéb területek terén:

1. Megfogalmazza és időnként aktualizálja az Egyesület és a Kemping mindennapi életére és működésére vonatkozó belső szabályozásokat.
2. Kapcsolatot tart a helyi horgászszervezetekkel, szervezi és koordinálja a horgászattal kapcsolatos feladatokat.
3. A főrendész útján felügyeli, szervezi és irányítja a Társadalmi Rendészet tevékenységét. E tevékenysége során kapcsolatot alakít ki és tart a helyi, területileg illetékes rendőri szervvel, valamint polgárőrséggel.
4. Segítséget nyújt a társadalmi rendészet szervezésében, eszközökkel való ellátásában és beszámoltatásában.
5. Elemzi és figyelemmel kíséri a kemping biztonságát. Szükség esetén javaslatot dolgoz ki annak növelésére, a személy- és vagyonbiztonság fokozásáért.
6. Részt vesz az elnökségi beszámoló, értékelő jelentések, és az éves közhasznúsági jelentés elkészítésében.
7. Hozzájárul a költségvetési javaslat kidolgozásában, a következő év fejlesztési tervének összeállításában, kidolgozza a kulturális, a propaganda, és tömegtájékoztatási munka színvonalának emelésére irányuló elgondolásokat.
8. Segíti az elnök állami és önkormányzati szervekkel, hatóságokkal folytatott munkáját.
9. Részt vesz és segíti az elnök HR feladatok körébe tartozó munkájában.
10. Tevékenyen bekapcsolódik a belső kommunikációs (MNE Hírlevél, Naturista Hírek), valamint munkájával hozzájárul a külső kommunikációs kapcsolatok (egyesületi honlap) ápolásához, illetve annak fejlesztéséhez.
11. Elnöki felhatalmazással együttműködik külsős jogtanácsosi, jogi szakértőkkel.

3) Az elnökség működési szabályai:

Az elnökség működésének alapvető szabályait az Alapszabály 5.3.§. pontjai tartalmazzák. Ezekre figyelemmel a működés további részletes szabályai a következők:
1. Az ülések időpontját, napirendi pontjait, helyszínét az elnökség éves munka- és ülésterve tartalmazza, amelyet az elnökség az év első ülésén fogad el, és hirdet ki. Az ülések nyilvánosak, az érdeklődők azonban tanácskozási, ill. szavazati jogot nem gyakorolnak. Az ülésekre külön meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, aki tanácskozási joggal vesz részt.
2. Az üléseket az elnök írásban (e-mailen) hívja össze. További napirendi pontra bármely elnökségi tag és a Felügyelő Bizottság elnöke is tehet javaslatot. (A FEB javaslatának megtárgyalása kötelező.)
3. A napirendi pontokat egyenként egymást követő sorrendben kell megtárgyalni, és a kapcsolódó döntést megszavazni. A szavazásban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a hozzátartozója, ill. élettársa a határozat alapján:
– kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
– bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.)
4. Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatokat a Határozatok Könyvébe kell rögzíteni és azokról hiteles másolatot kell adni (küldeni) mindazoknak, akikre a határozat rendelkezést tartalmaz, illetve akik a határozat ellen jogorvoslattal élhetnek.
5. A határozatoknak tartalmaznia kell határozat sorszámát, meghozatalának idejét (pl. az MNB. elnökségének 12/2015/VI.19./ sz. határozata…), tartalmát, illetve a rendelkező részt, személyi tárgyi és időbeni hatályát, a mellette és ellene szavazók számát és személyét. Ezen felül az egyedi ügyekben hozott határozatoknak tartalmazni kell az indokolást, a jogorvoslati lehetőségre való figyelmeztetést. A határozatokat az elnök írja alá, a határozat kiadmányait pedig hitelesítteti.
6. A határozatokhoz mellékelni kell – ha van ilyen- az egyes elnökségi tagok által írásban benyújtott és aláirt különvéleményeket. A határozat szövegében a különvéleményre utalni kell. (pl: …. az elnökség 3 igen, 2 nem szavazati aránnyal, X, Y különvéleményével meghozta az alábbi határozatot: …) A kiadványokhoz a különvélemény szövegét nem kell csatolni.
7. A Határozatok Könyve folyamatos lapszámozással ellátott, összefűzött nyilvántartási számmal ellátott könyv, vagy erre a funkcióra felfektetett önálló iratgyűjtő. Ebbe kell bevezetni időrendi sorrendben a közgyűlés határozatait is azzal, hogy a közgyűlési határozatoknál elegendő a mellette és az ellene szavazók, valamint a tartózkodók számának feltüntetése, személyük megjelölése nélkül.
8. A Határozatok Könyvét az egyesület hivatalos helyiségében kell őrizni, azt csak helyben történő tanulmányozásra lehet átadni. Az egyes határozatokról az az elnökség tagjainak, a Felügyelő Bizottságnak, – igény szerint – térítésmentesen másolatot lehet készíteni. A Határozatok Könyvébe hivatali időben, és előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet.
9. Az Elnökségi ülésről mindig kell készíteni jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvet a résztvevők részére meg kell küldeni, azt az Elnökségi ülésen jelenlévőknek alá kell írni. A jegyzőkönyvet le kell fűzni az irattárban, illetve abból egy-egy példányt az Elnökség minden tagja megkap, valamint a FEB részére, annak aláírását követő 8 napon belül meg kell küldeni. Amennyiben valamely jelenlévő Elnökségi tag nem kívánja a jegyzőkönyvet aláírni pontosan, írásban rögzíteni kell ennek okát, a jegyzőkönyv végén.

5. A Társadalmi Rendészet

Az egyesületi tagok és vendégek nyugodt, békés, atrocitásoktól mentes pihenésének biztosítására, a különböző közösségi rendezvények rendjének fenntartására, a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának a tagok körében történő ellenőrzésére, az egyesület és a tagok vagyoni érdekei megóvására az elnökség társadalmi rendészetet köteles szervezni és működtetni.

A társadalmi rendészeket, a rendészet vezetőjét (Főrendész) és helyettesét a tagság soraiból önkéntes jelentkezés alapján kell kiválasztani.

1) A Társadalmi Rendészet szervezete:
a) A Társadalmi Rendészet munkáját a Főrendész vezeti, akit az egyesület elnöke nevez ki.
b) A Főrendészt a főrendész helyettes helyettesíti. A Főrendész helyettesét a – Főrendész javaslatára – az elnök nevezi ki és menti fel.
c) A társadalmi rendészeket a – az elnök jóváhagyásával – a főrendész nevezi ki és menti fel.

2) Utasítási, ellenőrzési, felügyeleti jog:
A Társadalmi Rendészet részére közvetlenül utasítást adhatnak:
• az egyesület elnöke,
• (távollétében) az alelnök, valamint
• a rendészeti területért felelős elnökségi tag.

A rendészetet ellenőrizhetik:
azok a fenti tisztségviselők, akik utasítási joggal rendelkeznek.

3) Szolgálatellátás
A társadalmi rendészek a szolgálatukat az Egyesület Rendészeti utasításában foglaltak, valamint a társadalmi rendészet éves feladattervében megadott alkalmakon túlmenően a Főrendész eseti utasításának megfelelően hajtják végre.
A Társadalmi Rendészet részletes feladatait, szolgálat ellátási formáit, intézkedési jog és hatáskörét, az intézkedések dokumentálásának rendjét az MNE Rendészeti utasítása tartalmazza.

IV.FEJEZET

Az együttműködés alapvető szabályai

1) Az egyesület választott vezetői, konzultatív és ellenőrző szervei munkájuk során minden tekintetben kötelesek együttműködni. E kötelezettségükből adódóan:
a) Kötelesek egymást az egyesület működését érintő minden lényeges kérdésről kellő időben tájékoztatni,
b) Kötelesek az egyes szervek tekintélyét a tagság előtt megvédeni, az egyes szervek döntéseinek indokait, és célját a tagoknak megmagyarázni és a tagokat a döntések végrehajtására mozgósítani.
c) Kötelesek a közösség által rájuk bízott funkciót ellátni.
d) Tartózkodni kötelesek egymás feladat és hatáskörébe való beavatkozástól.

2) A választott tisztségviselők, testületi elnökök és testületi tagok egymás közötti viszonyát a korrektség, a nyíltság, egymás kölcsönös tisztelete, az együttműködés és a tolerancia kell, hogy jellemezze.

3) A választott testületek tagjai egyenrangúak. Sem az elnöki pozíciók (egyesületi elnök, FEB elnök), sem az SZMSZ,- ben meghatározott feladat és jogkör megosztások nem keletkeztetnek az adott testületen belül semmiféle alá-fölérendeltségi viszonyt. A testület vezetői (elnökök) „elsők az egyenlők között” (primus inter pares).

4) A testületek a döntéseikért testületileg felelősek a tagság, illetve a közgyűlés előtt. Ennél fogva az egyes testületek vezetőinek „irányítási hatalma” nem adminisztratív rendelkezéseken, „főnök-beosztotti” jogviszonyon, hanem a testületi tagok sorsközösségének tudatán, és a vállalt feladatnak való megfelelés szándékán és az erre irányuló törekvésen alapul.

5) Alapvető követelmény a jog és hatáskörök épségben tartása. Jelen szabályzatban meghatározott feladat-, jog-, és hatásköröket elvonni tilos. E hatáskörök áttelepítése, módosítása, csak a Szervezeti és Működési Szabályzat megváltoztatása, módosítása útján lehetséges.

6) A jelen Szabályzatban meghatározott feladatokat minden testületi tag köteles ellátni, és az itt meghatározott jog-, és hatáskörét köteles gyakorolni.

V.FEJEZET

Az egyesület munkaszervezete

1) Az egyesület üdülőtelepének, azaz a Kempingnek, létesítményeinek működtetését üzemeltetését, karbantartását, az egyesület adminisztrációs feladatainak ellátását, a vendégfogadással, kiszolgálással kapcsolatos feladatokat, a pénztár működtetését az egyesülettel munkaviszonyban álló alkalmazotti állomány végzi.

2) A munkaszervezet létszámát, bérkeretét, az alkalmazottak munkabérét, jutalmazásukat, az elnökség határozza meg. Az alkalmazottak felett a többi munkáltatói jogkört az egyesület elnöke gyakorolja, aki egyes részjogköröket átruházhat a telepvezetőre.

VI. FEJEZET

Vegyes és záró rendelkezések

1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az egyesület működésének alapvető dokumentuma. Előírásait részletesen kötelesek ismerni az egyesület elnökségének tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke, és a FEB tagjai. Alapjaiban ismerjék az egyesület többi választott tisztségviselői.

2) Az egyesület mindenkori elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a körülmények, vagy a jogi szabályozás – ide értve az alapszabály módosítását is – megváltozása esetén a jelen Szabályzat megfelelő módosításra kerüljön.

3) Jelen Szabályzat a közgyűlés általi jóváhagyás napján lép hatályba.

4) Az alkalmazotti állomány munkaköri leírásait – amennyiben szükséges – e szabályzat hatályba lépését követő 30 napon belül kell módosítani.

Délegyháza, 2016. április 16.

(Takaró Szilvia)
MNE elnök