Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

                                                         Készült az MNE GDPR szabályzata alapján

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja és általános információk:

 

 A Magyar Naturisták Egyesülete. (Címe:2337 Délegyháza Naturista part 1318, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusában meghatározott elvárásoknak.

 

A Magyar Naturisták Egyesülete adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az “adatkezelési szabályzat” menüpont alatt.  A Magyar Naturisták Egyesülete fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról értesíti ügyfeleit.

 

A Magyar Naturisták Egyesülete elkötelezett tagjai, vendégei és alkalmazottai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jognak tiszteletben tartását. A Magyar Naturisták Egyesülete a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Magyar Naturisták Egyesülete az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Az általunk követett alapelvek az adatkezelések során:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

A Magyar naturisták Egyesülete a személyes adatokat:

 • előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben, valamint minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja
 • egyes esetekben az adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű
 • bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez egyesületünknek jogos érdeke fűződik (pl.: közvélemény kutatási célok, stb.)
 • illetve az előző pontból kiemelendő, hogy jogos érdekből adatkezelés valósul meg akkor is, amikor az MNE –  a kemping vendégeinek nyugalmát biztosítandó – vendég regisztrációt vezet be

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

 1. Az adatkezelő adatai:

 

 • Név: Magyar Naturisták egyesülete
 • Székhely: 2337 Délegyháza Naturista part 1318
 • Cégjegyzékszám: 01-02-0000171
 • Adószám:  19573690-1-13
 • Telefonszám: 
 • E-mail: info@Minta.hu
 • Adatvédelmi kapcsolattartó: az MNE mindenkori elnöke

 

 1. A kezelt személyes adatok köre:

 

3.1 A Magyar Naturisták Egyesülete tagnyilvántartása során megadandó személyes adatok:

 • Név
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Anyja neve
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

 

3.2 A Magyar Naturisták Egyesülete vendégei nyilvántartása során megadandó személyes adatok:

 • Név
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

 

3.3  A Magyar Naturisták Egyesülete strand vendég nyilvántartása során megadandó személyes adatok:

 • Név
 • Lakcím
 • Személyi igazolvány szám

 

3.4 Technikai adatok:

A Magyar Naturisták Egyesülete a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Magyar Naturisták Egyesülete az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Magyar Naturisták Egyesülete olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Magyar Naturisták Egyesülete az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.5 Tudnivalók a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről

 

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat ha regisztrálni szeretnének.

 

A személyes adatokat a regisztrálni kívánó önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve a kapcsolattartása során. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

 

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje:

 

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Biztonsági kamera felvételek

Helyben

Adatkezelő érdeke

14 nap

Bejelentőlapok

Helyben

Jogi kötelezettség

10 év

Regisztrációs lapok

Helyben

Adatkezelő érdeke

10 év

 

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek:

A Magyar Naturisták Egyesülete. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. 

 

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei:

 

A személyes adatokat mappákba rendezve, helyben, zárt szekrényben, illetve elektronikusan számítógépes nyilvántartás keretében tároljuk.

 

7 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:

 

Az adatokat csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbítjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk.

 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság stb.) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben (titoktartási kötelezettség terhe mellett) jogosultak a személyes adatok megismerésére.

 

A személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. 

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Magyar Naturisták Egyesülete megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek, akikkel, a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Magyar Naturisták Egyesülete által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Magyar Naturisták Egyesülete indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő célból; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül, elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Magyar Naturisták Egyesülete. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgáljuk és az érintettet döntésünkről írásban tájékoztatjuk.

 

8.7 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk az érintett figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

 

8.8 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, azonban elsődleges célunk a vitás kérdések békés, jogszerű rendezése.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per (az érintett választása szerint) az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

9 Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Az Magyar Naturisták Egyesülete a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Hatályba lépés dátuma: 2020.06.06.