MNE Rendészeti szabályzat

 

UTASÍTÁS AZ MNE TÁRSADALMI RENDÉSZETE RÉSZÉRE

Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Naturisták Egyesülete társadalmi rendészetének tagjaira és egyes előírásai alkalmazandók az MNE tagjaira, a Kempinget látogató napijegyes vendégekre, a bérlők vendégeire, valamint a Kemping területére munkavégzés, anyagbeszállítás címén beléptetett személyekre is.

I.
Általános rendelkezések
1. Az MNE társadalmi rendészete az Alapszabály (továbbiakban: ASZ) előírásai szerint az Egyesület elnöksége által szervezett – az Egyesület Elnökének közvetlenül alárendelt – a tagok önkéntes vállalása alapján létrejött szervezet, amely biztosítja az Naturista Oázis Kemping (továbbiakban Kemping) területén a tagok nyugodt, békés, kulturált atrocitásoktól mentes pihenését, valamint az Egyesület életét szabályozó jogszabályok és alapszabályi rendelkezések betartását. E feladat ellátása érdekében a társadalmi rendészet jogosult és köteles fellépni mindazokkal szemben, akik a fenti rend megzavarására törekednek vagy ezt megkísérlik, a közösség érdekivel szemben helyezkednek, garázda jellegű magatartást tanúsítanak, illetve az egyesület életét szabályozó normákat megsértik.
2. A rendészeti feladatokat ellátó személy köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha illetékességi területén, a meghatározott feladatai ellátása során jog-/szabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a jelen utasításban meghatározott feladatai ellátásával összefüggő ügyben beavatkozást tesz szükségessé. A rendész akkor köteles intézkedni, ha az egyesület valamely tagja jogsértő, vagy a közösség nyugalmát sértő- a kemping területén tartózkodó bármely – személy ellen bejelentést tesz. A bejelentő adatait a rendészet rögzíti. A hamis bejelentő ellen fegyelmi eljárás lefolytatása kerül sor.
3. A rendészeti feladatokat ellátó társadalmi szerv tagja a meghatározott feladatainak ellátása során a testi épséghez, a személyes szabadsághoz, valamint a tulajdonhoz fűződő jogokat a 2012.évi CXX. törvényben foglaltak szerint korlátozhatja.
– Csak azon személy alkalmazhatja, „aki e törvényben és jogszabályban előírt képesítési feltételekkel rendelkezik.”
– Jelen esetben a társadalmi rendész „önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, közterületen és külterületen végzett munkáját kizárólag a 3. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jelenlétében és utasítása szerint végezheti.”
– Így a társadalmi rendész „közreműködése nem terjedhet ki e törvény III. Fejezetében szabályozott intézkedésekre és kényszerítő eszközök alkalmazására.”
– Ellenben „kizárólag önvédelmi célból vegyi eszközt, rendőrbotot és szolgálati kutyát tarthat magánál, valamint önvédelmi célból testi kényszert alkalmazhat.”
– Magyarán mindenféle kényszerítő eszköz kizárólag önvédelmi célból vethető be!
4. Úgyszintén jogosult és köteles fellépni azon személyek ellen, akik az Naturista Oázis Kemping területére, jogellenesen belépnek, ott illegálisan tartózkodnak, sértve ezzel az egyesület anyagi érdekeit.
5. A társadalmi rendészet munkáját minden tag köteles támogatni, és szükség esetén az intézkedéshez a tőle elvárható segítséget nyújtani. A társadalmi rendészeti feladatokat ellátó személy köteles a hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve felvilágosítást megadni.
6. A társadalmi rendész intézkedésével, vagy a rendésszel szemben fellépő tag súlyos fegyelmi vétséget követ, amely miatt az elnökség köteles megtenni a szükséges fegyelmi intézkedést.
7. A társadalmi rendészet, ill. annak tagja az eljárása (intézkedése) során köteles tiszteletben tartani a tagok, illetve a kempingben érvényesen tartózkodók személyiségi jogait, megtartani a törvényeket, és eljárását a tagok szükségtelen zaklatását kerülve kell lefolytatnia. A társadalmi rendész intézkedésével szemben a tag jogorvoslatért az egyesület elnökéhez fordulhat.
8. A társadalmi rendészet együttműködik a Rendőrséggel, valamint a helyi (délegyházi) polgárőrséggel. A rendőrség tagjával együtt szolgálatot ellátó társadalmi rendész hivatalos személy támogatójának minősül és e minőségében büntetőjogi védelem alatt áll. Rendkívüli esemény, illetve az intézkedő rendészek által helyben és azonnal nem megnyugtatóan kezelhető esetben a főrendészt haladéktalanul értesíteni kell. A főrendész az esetet jelenti az elnökség rendészetért felelős elnökségi tagjának, aki haladéktalanul intézkedik a helyileg illetékes rendőrség, illetve polgárőrség irányába.
II.
Értelmező rendelkezések
1. A hatáskör: a társadalmi rendész hatásköre kiterjed a kemping területén bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre.
2. Igazoltatás: A társadalmi rendész a kemping területén tartózkodó személyek kilétének, és adatai megállapítását igazoló okmányok ellenőrzése, valamint a kemping területén érvényes tartózkodása ellenőrzése céljából igazolásra szólít fel.
3. Visszatartás: A társadalmi rendész a tartózkodásra jogosító díjak és pótdíjak megfizetéséig visszatartja azon személyeket, akikről az igazoltatása során megállapítja, hogy jogosulatlanul tartózkodnak a kemping területén.
4. Elfogás: A társadalmi rendész a bűncselekményen történő tettenérés esetén elfogja a kemping területén tartózkodó személyt, és késedelem nélkül értesíti a rendőrséget A rendőrség kiérkezéséig a tetten ért elkövetőt köteles visszatartani.
5. Kényszerítő eszköz: Testi kényszer, szíjbilincs, vegyi eszköz (paprikaspray)

III.
A társadalmi rendészet szervezete és alárendeltsége
1. A társadalmi rendészet két csoportra oszlik: Strandrendészet és Kemping rendészet.
2. A főrendészt – az Elnökség rendészetért felelős elnökségi tagjának javaslata alapján – az egyesület Elnöke nevezi ki és közvetlenül az egyesület rendészetért felelős elnökségi tagjának van alárendelve. A kinevezés határozatlan időre szól. A főrendészt az Egyesület Elnöke menti fel.
3. A felmentés történhet:
– az elnökség javaslatára
– főrendész saját kérésére
4. A társadalmi rendészet tagozódása:
– főrendész (1 fő)
– főrendész-helyettes (3 fő)
– rendész (létszámuk nincs meghatározva, de lakókerületenként legalább egy-egy fő)

IV.
A társadalmi rendészet és a portaszolgálat kapcsolata
1. A főrendész az üzemeltető alkalmazásában lévő rendészetért felelős elnökségi taggal történő egyeztetést követően portaszolgálatot bármikor ellenőrizheti és részére rendészeti feladatokat szabhat, ill. végrehajtást számon kérheti, rendőrség kihívására utasíthatja, elrendelheti a beérkező és távozó név szerinti nyilvántartását. A szolgálatát ittasan vagy más oknál fogva nem megfelelően ellátó portás leváltására a telepvezetőnél intézkedhet.
V.
Utasítási és ellenőrzési jogkörök
1. A társadalmi rendészet részére utasítást adhatnak:
– Egyesület Elnöke
– Az egyesület elnökségi tagjai (az Elnök és a rendészeti feladatokért felelős elnökségi tag akadályoztatása esetén)

2. A rendészet működését ellenőrizheti:

– Az MNE elnöke valamint
– az egyesület rendészeti feladatokért felelős elnökségi tagja
– a rendészet törvényes működését az MNE Felügyelő Bizottsága.

3. A rendészet felett törvényességi felügyeletet gyakorol az MNE elnöksége, kiemelten a rendészetért felelős elnökségi tag, valamint az MNE Felügyelő Bizottsága.

VI.
A társadalmi rendészet szolgálat ellátása

1. A kemping teljes területe egységes társadalmi rendészeti körzetet alkot, az bevetési körzetekre nem oszlik. A rendészeket a kempingbe történő beérkezésükkor és távozásukkor nyilván kell tartani. A telepen tartózkodó társadalmi rendészek rendkívüli estben mozgósítható és feladatra kirendelhetők.

2. A mihamarabbi mozgósíthatóság érdekében a társadalmi rendészek késedelem nélküli elérhetőségét biztosítani kell. Ennek érdekében minden rendész igazolványát a portán erre rendszeresített nyilvántartón köteles tárolni. A kemping területére történt belépésük során a portaszolgálatnál vegye magához rendészigazolványát, a kempingből történő távozását megelőzően pedig ugyanott adja le azt. A portaszolgálat rendelkezzen a társadalmi rendészek elérhetőségével (mobiltelefonszámával), valamint bérlőhelyük ismeretével.

VII.
Szolgálatellátás formái

A. A társadalmi rendészeti szolgálat ellátásának feltételei:

1. Az intézkedésre jogosult társadalmi rendész az évszaknak megfelelő öltözetben, jól láthatóan a Kemping társadalmi rendészeti szolgálat részére rendszeresített formaruhában.

2. A rendészeti feladatokat ellátó személy a feladatai ellátása során mindig köteles szolgálati igazolványát magánál tartani, azt intézkedése kezdetekor felmutatva igazolja fellépése jogszerűségét.

3. A társadalmi rendészi feladatok végrehajtására megjelent személy ittas (bódult) állapotban feladat végrehajtásra nem jelentkezhet, nem intézkedhet, nem működhet közre, nem nyújthat segítséget intézkedő kollégáinak.

4. Rendészeti ellenőrzések és intézkedések alakalmával a társadalmi rendészek legalább párban tevékenykedjenek. (Egyedül senki ne próbáljon meg intézkedni, várja meg társai segítségét.)

5. A társadalmi rendész lakókerületén belül – lehetőleg – ne kezdjen el intézkedni, hívja más kerületek rendészeit segítségül. (Ezáltal elkerülhető, illetőleg elejét vehető a társas együttélés során – az egyébként jogszerű – intézkedésből eredő személyi ellentétek további kiéleződése.) Ez alól természetesen kivételt képez, ha ismeretlen és illetéktelenül ott tartózkodó személy ellen szükséges azonnal, halasztást nem tűrő esetben intézkedni.

B. Járőrözés:

A főrendész (ügyeletes) meghatározott napszakokban szárazföldi, vízi járőrözést rendelhet el. Járőrözést kell folytatni különösen pénteki és szombati napok éjszakáján. A rendészeti járőr legalább két főből, de a főrendész intézkedése szerint megerősített járőrözés is folytatható. A járőr gyalogosan, gépjárművel vagy vízi járművel közlekedik. A járőrözés célja annak megakadályozása, hogy illetéktelen személyek a kemping területére behatoljanak, valamint, hogy ittas állapotban lévő személyek a telepen köznyugalmat zavaró botrányt okozó magatartást tanúsítsanak, fellépjenek a gyorshajtás ellen továbbá jogellenesen behatolók a kempingben bűncselekményt vagy szabálysértést kövessenek el.

C. Rendezvények biztosítása

1. Az egyesületi rendezvényeken a rendet az Elnök utasítása szerint a rendészet biztosítja.
2. Kiemelt események idején az Elnökség rendészetért felelős tagja önállóan jogosult, hogy a rendészeti feladatok ellátására a rendőrség, vagy a polgárőrség segítségét vegye igénybe. Intézkedését megelőzően az Egyesület elnökét köteles azonnal erről tájékoztatni.

D. Rendészeti akció:

Rendkívüli esetben az Elnökség rendészetért felelős tagja, valamint a főrendész rendészeti akciót rendelhet el. Az akció célja: az illetéktelen behatolók elfogása és a rendőrhatóság elé állítása, ha annak oka fennáll. Rendészeti akciót kell elrendelni:
– természeti katasztrófa (pl. tűz)
– kiskorú gyermek eltűnése
– vízbe fulladásos baleset
– ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmény esetén.

E. Rendészeti ellenőrzés

Az Elnökség rendészetért felelős tagja utasítására rendészeti ellenőrzést kell tartani annak megállapítására, hogy a telepen tartózkodó valamennyi személy jogszerűen – meghatározott díjak megfizetése mellett tartózkodik-e, bérlők az áramvételezés szabályait betartják-e. Ebbe az ellenőrzésbe szakember is bevonható.

F. Helyszínbiztosítása:

Ismeretlen tettes (-ek) által elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmények esetében a nyomozóhatóság kiérkezéséig a társadalmi rendészet helyszínbiztosítási feladatot lát el. Ennek célja: megakadályozni, hogy a bűncselekmény helyszínére a hatóság kiérkezéséig bárki belépjen, és ott helyszínt megváltoztassa, nyomokat hagyjon, vagy tüntessen el. A helyszínbiztosítás őrzési feladat, amely a helyszíni szemlebizottság kiérkezéséig tart. A helyszínbiztosítás során a nyomokat meg kell óvni az időjárás viszontagságaitól. A helyszínbiztosításról jelentést kell készíteni.

VIII.
Intézkedések

A. Igazoltatás

1. Az igazoltatás az érintett személy kilétének megállapítására irányul, és arra, hogy jogszerűen tartózkodik-e a kemping területén. Az igazoltatott köteles bemutatni tagsági igazolványát, vagy napi jegyét, amelyekkel a kempingbe való belépése és az ott tartózkodásának jogszerűsége hitelt érdemlően megállapítható. A rendészet munkáját az Egyesület fényképes tagnyilvántartása segíti.

2. Az igazoltatás előtt a rendész fedje fel kilétét (igazolja rendészeti mivoltát) és ezt követően udvariasan, de határozott formában szólítsa fel a személyt a meghatározott igazolások bemutatására.

3. Az intézkedés során rögzített személyes adatok az adatfelvételt, valamint az adatátvételt követően az intézkedés alapján indult eljárásra irányadó határidőig kezelhetők. Ha az intézkedést követően nem indul eljárás, akkor – az intézkedés során megszerzett – a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. Ellenben azon személyek esetében, akik ellen bizonyítást nyert, hogy szabálysértést, illetőleg bűncselekményt követtek el, készítsenek nyilvántartást (s az adatbázist – ha az elkövető tette indokolja a kemping portaszolgálata mellett – a társszervezetek részére is tegyék hozzáférhetővé.)

B. Kiküldés, visszaküldés

1. A kempingben illegálisan tartózkodó, behatoló személyeket a rendészet visszaküldheti – pl. vízi területen eltévedve lépett be – kiküldheti a kemping területéről. A rendésznek ellenőriznie kell a kemping elhagyását illetve szabályszerű belépést, ami a portára való kisérést jelenti, ahol meggyőződik róla, hogy a belépéshez szükséges összeget a pénztárba befizették.

2. A kemping területén nem a Házirendben leírtak szerint – pl.: fürdőruhát viselő – tartózkodik, viselkedik a rendésznek jogában áll kiküldeni a szabályszegőt.

3. Aki kemping területén gyorshajtást követ el, azt első alkalommal a rendészet figyelmezteti. Második alkalommal a rendésznek joga van az autóval közlekedést megtiltani és a gépjárművezetővel szemben eljárást indítani. A gyorshajtás megállapítása csak megfelelő technikai eszköz alkalmazásával történhet illetve, ha nyilvánvaló, szabad szemmel is megállapítható, hogy a gyalogosokra veszélyes sebességgel vagy módon közlekedik. A rendészek a relatív gyorshajtás esetén is (pl. száraz úton porolás) kötelesek figyelmeztetni az autóst.

C. Figyelmeztetés

Az egyesületi normákat csekély fokban megsértő egyesületi tagot a rendészet figyelmezteti és szükséghez képest egyidőben felhívja a figyelmét a kifogásolt magatartás abbahagyására. Erősen ittas állapotban lévő tagokat a súlyosabb fegyelemsértés megelőzése érdekében a rendészet a szálláshelyére kísérteti. Amennyiben bérlőtársainak, a strandolóknak, vagy a kempingezőknek a nyugalmát így is zavarná, úgy a D. pont szerint jár el.

D. Eltávolítás a helyszínről

1. A rendésznek joga van a kötözködő, botrányt okozó vagy garázdaság jellegű magatartást tanúsító tagokat a helyszínről, vagy akár a kemping területéről is eltávolítani.

2. A társadalmi rendészeti feladatokat ellátó személy által alkalmazott intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával.
E. Elfogás

A telepre illegálisan behatoló és a rendészet üldözése elől menekülő valamint a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyeket a rendészet elfogja és körülményekhez képest előállítja vagy a rendőrségnek átadja.
A rendész az elfogott személlyel szemben – annak ellenállása esetén- az alábbi kényszerítő eszközöket alkalmazhatja:
– Testi kényszer
– Szíjbilincs
– Gázspray, vagy elektromos sokkoló
– Szolgálati kutya bevetése.
A kényszerítő eszközök alkalmazása előtt az elfogott személyt egyszer kell figyelmeztetni arra, hogy ellenállása esetén kényszerítő eszköz kerül alkalmazásra.

F. Előállítás

1. A rendészet az egyesület hivatalos helyiségébe (porta, iroda) előállítja azokat akik:

– A házirend bármely pontját megszegik és figyelmeztetés ellenére sem hajlandóak magatartásukon változtatni
– A kemping területén való jogos tartózkodásukat nem tudják igazolni
– Illegálisan jöttek be a kempingbe
– Szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten értek
– Akikkel szemben kiküldés, visszaküldés, figyelmeztetés, helyszínről való elküldés, eltávolítás intézkedések nem vezettek eredményre
– Akik súlyos szabálysértést követtek el (pl. verekedés, garázdaság)

2. Az előállításokról részletes jegyzőkönyvet kell készíteni.

G. Átadás rendőrség részére

1. A bűncselekmény elkövetésén tetten ért, elfogott, és előállított személyeket a rendészet késedelem nélkül köteles átadni az illetékes rendőr illetve nyomozó hatóságnak.

2. A rendvédelmi szerv (rendőrség) telefonon történő kiértesítése esetén feljegyzési füzetben írásban rögzíteni kell:
– Az intézkedő, hívást kezdeményező nevét
– Az intézkedő (hívást fogadó) nevét, rendfokozatát, beosztását
– az értesítés (hívás) időpontját
– az esemény rövid leírását (a segélykérés, intézkedés okát)

3. A hatóság kiérkezéséig az érintett személyt a rendészet őrzi, illetve 2 óra erejéig visszatartja. Az intézkedésről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni.

IX.
Intézkedések dokumentálása

1. Az intézkedő rendészek jelentései alapján a főrendész (vagy főrendész-helyettes) jegyzőkönyvet készít a feltárt és intézkedést igényelt szabálysértésről vagy bűncselekményről, a meghozott intézkedésről, az előállításról, a rendőrhatóságnak való átadásról. A jegyzőkönyvet a megadott minta alapján, az intézkedést követően, legkésőbb 24 órán belül, a szükséges (lásd. 6. pont) példányszámban kell elkészíteni.

2. Nem kell jelentést készítenie:
Igazoltatásról, kiküldésről, visszaküldésről, figyelmeztetésről, helyszínről való elküldésről, ha azok eredményre vezettek.

3. A jelentésnek tartalmazni kell:

 Intézkedéssel érintett személy nevét, lakhelyét,
 rövid leírás
 jelenlévő tanuk nevét, lakhelyét
 eljáró rendész aláírását

4. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 készítés helyét
 rendész neve, lakcíme
 tanuk neve, lakcímük
 intézkedéssel érintett személy neve, lakcíme szem.ig.sz. vagy útlevél sz. születési adatai
 esemény, intézkedés leírása
 jelenlévők aláírása

5. Amennyiben az intézkedések alatt sérülés keletkezett, és amennyiben érintettet azt állítja, hogy a sérülését az intézkedő rendész okozta, késedelem nélkül orvossal meg kell vizsgáltatni és annak eredményéről szóló igazolást és látleletet a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. Ha a látlelet nem támasztja alá az intézkedés alá vont állítását, ellene az Elnökség eljárást kezdeményez.

6. A jegyzőkönyvet annyi példányban kell elkészíteni, hogy kapjon belőle:

 Az MNE elnöke
 Az elnökség rendészetért felelős tagja
 A főrendész
 Az érintett személy
 Rendőrségnek való átadás esetén a rendőrhatóság is.

7. A jegyzőkönyv alapján az MNE Elnöke (távolléte esetén az elnökségből általa kijelölt elnökségi tag) dönt arról, hogy az érintett személyt:

 Feljelenti a hatóságnál (büntető, szabálysértési…stb) ha annak törvényi feltételei fennállnak
 Fegyelmi eljárás alá vonja
 Más intézkedést foganatosít

8. Amennyiben az előállítottól az eljárás során olyan tárgyak kerülnek lefoglalásra, amelyek
– ön és mások testi épségét veszélyezteti (pl. fegyver, vagy fegyverként is használható tárgy)
– előállításának alapjául szolgáló terhelő bizonyítékot képez
Ezekről a letétbe helyezett tárgyakról – a megadott minta alapján – jegyzéket kell készíteni, s szükség szerint annak egy példányát az intézkedő rendőrhatóságnak át kell adni.

X.
Záró rendelkezések

1. A rendészeti utasításban részletesen nem szabályozott kérdésekben az egyes intézkedésekre vonatkozó állami jogszabályok előírásait kell értelemszerűen alkalmazni (Be. Btk. Sztv…stb)

2. A rendészeti utasítást – kinevezés előtt – valamennyi rendész köteles megismerni, részletesen tanulmányozni, és tudomásulvételét aláírásával igazolni. Az aláírást az utasítás eredeti példánya mellékleteként kell kezelni.

3. A főrendész – a rendészeti feladatok ellátásáért felelős elnökségi taggal együttműködve – a szezonnyitás előtt tartson továbbképzést a társadalmi rendész állomány részére, ismertesse a Kemping zavartalan működést biztosító aktuális házirendet, az MNE működésével kapcsolatos idevonatkozó szabályzók fejezeteit, tegye minden érintett személy részére hozzáférhetővé a rendészeti utasítást, majd megfelelő felkészülési időt biztosítva írásban győződjön meg a társadalmi rendészeti szolgálatra jelentkezettek felkészültségéről.

4. A főrendész tartson soron kívül eligazítást a kiemelt események, illetve rendkívüli esetek vonatkozásában.

5. Nyári főszezonban (májustól szeptemberig) a főrendész készítsen az eseményekről havi beszámolót, melyben adjon tájékoztatást a rendészet működése során végrehajtott feladatokról, valamint a meghozott intézkedésekről. Jelentését a rendészeti feladatok ellátásáért felelős elnökségi tag útján az MNE elnökének terjessze fel.

6. A társadalmi strand- és kempingrendészet tagjait szabály- és jogszerű fellépésükből eredő eljárás esetén az MNE jogi képviselő útján biztosítja.

Jelen utasítást a tagság számára hozzáférhető kell tenni.

Délegyháza, 2014. május 21.

Medgyesi József
Elnök