MNE Építési szabályzata

Magyar Naturisták Egyesülete Építési Szabályzata

LÉTESÍTMÉNY ELHELYEZÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT

Az üzemeltető Magyar Naturisták Egyesülete az alábbiak szabályok betartása esetén engedélyezi a kempingezéssel kapcsolatos létesítmény telepítését a Naturista Oázis Kemping teljes területén:
I. Felépítmény elhelyezési szabályok
1. A Naturista Oázis Kempingben bérelhető helyek átlagos mérete 60 m2, de maximálisan 100 m2. Az ennél nagyobb terület elfoglalása két vagy több bérleménynek minősül.
2. A Naturista Oázis Kempingben bérelt területre – az érvényes hazai építési szabályok alapján – olyan létesítmény telepíthető, ami jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgál, és nem helyhez kötött. Ilyen például a telepített lakókocsi, a szállítható, áthelyezhető (mobil) ház, a sátor, a jurta.
Ha a bérlő felépítményét beton alapra (lemezalap, síkalap) kívánja helyezni, a felépítménye abban az esetben is csak könnyűszerkezetes, elbontható lehet. Szilárd falazat (tégla, zsalukő, beton, ytong stb.) nem engedélyezett.
Beton alapra történő felépítmény elhelyezés esetén bérlő – amennyiben hatóság előírja – a betonalap elbontásról saját hatáskörben és saját erőforrásból gondoskodni köteles. A bérlő, ha a felszólítás ellenére nem tesz eleget kötelezettségének, a kemping üzemeltetője az elbontásról gondoskodik és a számlát továbbítja bérlő felé, akár jogi eljárás keretén belül is.
3. A szállás céljára szolgáló zárt felépítmény legnagyobb méretei:
– alapterülete max. 35,0 m2
– terepszinttől mért átlagos párkánymagassága max. 3,0 m
– átlagos terepszinttől mért legnagyobb magassága max. 4,5 m.
4. Az előtető/elősátor/árnyékoló tető és a zárt létesítmény együttes területe legfeljebb 70 m2 lehet.
5. A bérlői területen keletkező szennyvíz elhelyezése csak zárt ülepítőben engedélyezett, ahonnan szezonban rendszeresen biztosított a szennyvíz elszállítása. Ahol erre lehetőség van, a bérleményről a szennyvíz elvezethető a legközelebbi higibox ülepítő tartályába is, amennyiben ezt a kemping üzemeltetője jóváhagyta. A környezetünk és a tó tisztaságának védelme miatt a nyitott ülepítő építése nem engedélyezett. A beépítendő tartály minimális mérete 3 m3. Az ennél kisebb méretű tartályokból a szennyvíz elszállítását az üzemeltető nem vállalja, az ürítésről a bérlőnek magának kell
gondoskodnia.
6. A bérelt terület előtti vízparton stéget a mindenkori hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően lehet létesíteni
Felépítmény kialakítása, áthelyezése, átalakítása, bővítése előtt tervet kell készíteni az alábbi tartalommal:
a) léptékhelyes helyszínrajzi vázlat a meglévő állapotról, a területen és közvetlen környékén meglévő vonatkozási pontok (szomszédos létesítmény, fa, bokor, út, lépcső stb.) bekottázott helyével, M 1:100 méretarányban;
b) léptékhelyes helyszínrajzi vázlat a tervezett állapotról M 1:100 méretarányban;
c) alaprajz és legalább két nézet (homlokzat) a tervezett létesítményről M 1:100-ban, a szerkezeti anyag és a színezés feltüntetésével;
d) a közvetlenül szomszédos területbérlők aláírása minden tervlapon. Ezzel nyilatkoznak arról, hogy ismerik és tudomásul veszik a tervezett változtatást. Ha nem sikerül megkapni, a OI Kft. ügyvezetője a nyilatkozatot pótolhatja.
e) a helyszínrajzi vázlatot nem szükséges szakemberrel elkészíttetni (nem szükséges műszaki rajz), amennyiben léptékhelyes és egyszerűen azonosítható a tervezett létesítmény elhelyezése, szabadkézzel is elkészíthető.
A tervet a kemping üzemeltetőjének kell átadni, aki 15 napon belül jóváhagyásra átadja az MNE Elnökségének. Az Elnökség 15 napon belül döntést hoz az engedély megadásáról.
A nem helyhez kötött létesítmény nem tartozik az építési törvény hatálya alá (nem építmény, nem épület), de megvalósítása során be kell tartani az építési szabályzatban előírt (253/1997. Korm.r. 50.§.) alapvető követelményeket, különös tekintettel:
– az állékonyságra és szilárdságra,
– a tűzbiztonságra,
– a higiéniára, az egészség- és környezetvédelemre,
– a használati biztonságra,
– a zaj és rezgésvédelemre,
– az energiatakarékosságra és a hővédelemre,
– az élet- és vagyonvédelemre.
Az engedélyezett létesítmény építésének kezdő- valamint befejezésének tervezett időpontját legkésőbb előző nap írásban be kell jelenteni a kemping üzemeltetőjének.
Az építés kezdete október 1., az építés befejezése április 30. Szezon időszakban május 1 – szeptember 30. között zajjal járó, és külső megbízottakkal végeztetett építési, szerelési munkálatok a Kemping területén nem megengedettek. Ez alól kivétel a bejelentett kármegelőzési, kármentési munkálatok.
II. Területfejlesztési szabályok
1) A OI Kft. a környezet védelmének és megóvásának figyelembevételével a Naturista Oázis Kemping (NOK) területét folyamatosan karbantartja, fejleszti.
2) A területbérlő saját bérelt területét köteles tisztán, a területén belül a bokrokat, sövényeket, füvet folyamatosan karbantartani, ápolni.
3) A bérelt területen vagy azon kívül lomokat és olyan eszközöket tartani nem szabad, melyek a környezetet károsítják és a kemping összképét nagymértékben rontják.
4) A bérlő a jurtáját, lakókocsiját és egyéb létesítményét tartsa megfelelő, tiszta és rendezett állapotban, ha szükséges javítsa a sérüléseket és festést.
5) A bérelt területeken és azokon kívül fát kivágni, nagyobb ágakat levágni csak a kemping üzemeltetőjének írásos engedélyével, illetve a balesetek megelőzése érdekében az üzemeltető közreműködésével szabad. Amennyiben egy fa kivágása szükségessé vált, a bérlő köteles helyette másik fát ültetni a kivágástól számított 30 napon belül.
6) A naturista életmód egyben nyitottságot is jelent a közösségi életmódra, ezért kerüljük a kerítések építését, térelválasztónak inkább bokrokat telepítsünk. A térelválasztónak szánt bokrok magassága ne haladja meg a 150 cm-t.
7) A jelentősebb földmunkák előtt azt a bérlő köteles jelezni a kemping üzemeltetőjének.
A bérlemény villamos energia ellátását biztosító megfelelő átmérőjű vezetékeket csak föld alatt szabad vezetni, a minimális mélység: 20 cm. A balesetveszély elkerülése érdekében földkábel használata kötelező.
9) Bérlői területen fürdőszoba, fürdőblokk vagy mosogató kialakításakor a szennyvíz megfelelő elhelyezéséről, gondoskodni kell, nem szabad a talajra vagy a tóba folyatni. Amennyiben az épületben vizesblokk kerül kialakításra, úgy az építő köteles zárt rendszerű ülepítő kialakítására, figyelemmel az Építési szabályzat 5. pontjában megfogalmazottakra.
10) Létesítmény elhelyezése és területfejlesztés esetén valamennyi bérlő köteles a szomszédainak, bérlőtársainak érdekeit is figyelembe véve, jogainak megsértése nélkül eljárni.
A fenti szabályok és követelmények megsértése esetén az Elnökség a kiadott építési engedélyt visszavonhatja, az építkezést azonnali hatállyal felfüggesztheti.
A szabályok súlyos megszegése esetén az OI Kft. jogosult a területbérleti szerződést felmondani.

Délegyháza, 2021. augusztus 05.

Holló Zoltán
MNE elnök sk