MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
NATURISTA OÁZIS KEMPING
Családi szabadidő - természetesen meztelenül
Családi szabadidő - természetesen meztelenül
NATURISTA OÁZIS KEMPING
NATURISTA OÁZIS KEMPING
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
Közép-Európa legnagyobb naturista tava
Közép-Európa legnagyobb naturista tava
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
NATURISTA OÁZIS KEMPING
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
NATURISTA OÁZIS KEMPING
NATURISTA OÁZIS KEMPING
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
"Délegyháza a magyar naturizmus bölcsője"
"Délegyháza a magyar naturizmus bölcsője"
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE

NOK Működési Rend

A NATURISTA OÁZIS KEMPING MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE

„A naturizmus: harmóniában élni a természettel, amelyet meghatároz a közösségi ruhátlanság gyakorlata, azzal a szándékkal, hogy erősítse az önbizalmat valamint mások és a környezet megbecsülését.”
I. A Naturista Oázis Kemping célja:
1. Naturista körülmények között az egészségmegőrzés érdekében lehetőséget biztosítani a szabadidő kulturált, kellemes és hasznos eltöltését mindazok számára, akik testük teljes felületét kívánják átadni a víznek, levegőnek, napfénynek.
2. Fő célunk a naturista életforma, az egészséges, környezettudatos és természetbarát életmód népszerűsítése, ehhez kapcsolódóan szabadidős és sportesemények szervezése.
3. Kempingünkben - lehetőségeinkhez mérten folyamatos fejlesztésével - helyet kívánunk biztosítani a naturista életszemléletet magukénak vallók igényes, gondtalan és zavartalan naturista időtöltéséhez.
Mindezen célok megvalósulása érdekében a Naturista Oázis Kemping működését biztosító alábbi szabályokat hozom:
II. A Kemping látogatására (belépésre) jogosultak
1. Szezonális tekintetben a Kemping három szezont különböztet meg:
- Elő- és utószezon
- Főszezon és
- Téli időszak (holtszezon)
2. A Kemping az érvényben lévő, aktuális árlistában foglaltak szerint látogatható. Térítés ellenében az alábbi kategóriába tartozók tartózkodhatnak a Kemping területén belül.
- területbérlők (teljes jogú tag) és azok érvényes személyi bérlettel, napijeggyel vagy látogatói jeggyel rendelkező hozzátartozói
- napijegyes strandolók illetve strandbérletesek
- kempingezők (sátras, lakókocsis, lakóautós), valamint apartmanok és faházak vendégei (bérlői)
- az üzemeltető alkalmazott munkatársai
- a vendéglátó egységek azon a napon bejelentett, alkalmazott munkatársai
3. A Kemping területére díjmentesen beléphetnek:
- szolgálatot teljesítő rendvédelmi dolgozók (rendőrök, tűzoltók), egészségügyi dolgozók (mentősök, orvosok), a Kemping területén belül végzett munkavégzés (mentés, megelőzés) céljából.
- vendéglátó egységek beszállítói (kizárólag áruszállítás céljából) Az ő benntartózkodásuk a hozott áru kiszállításáig tart, s időtartamban nem haladhatja meg a maximum egy órát. A portaszolgálat be- és kiléptetésük idejét írásban dokumentálja. Az időbeli korlátozás alól kivételt képez a Family Frost hűtőkocsis mozgóárusa, de kizárólag termékárusítás esetén.
- a közösség és magánszemélyek (bérlők) részére anyagszállítást végző fuvarozók, illetve szakipari munkát végző személyek. Az anyagszállítókra ugyan az érvényes, ami a büfé beszállítóira is. A közösségi és bérlői munkát végzők kizárólag a munkavégzés területén tartózkodhatnak és csak a munkavégzés ideje alatt. Az ilyen munkákat igyekezzenek a tagok elsősorban hétköznap végezni.
- a Kemping területén magántulajdonú területtel rendelkező személyek. Ezen személyek részére a Kemping zavartalanul biztosítja a tulajdonokat képező területükre az áthaladást (szolgalmi jog). A területtulajdonosok a területükhöz vezető legrövidebb úton kell, hogy igénybe vegyék a Kemping úthálózatát. Arról letérni, más úti céllal elkanyarodni nem lehet. A Kemping területén a magántulajdonban lévő ingatlannal rendelkezők és azok vendégei a Kemping szolgáltatásait az érvényben lévő díjtáblázatban foglaltak szerint, belépőjegy megvásárlásával vehetik igénybe. A magánterületen kívüli legcsekélyebb mértékű tartózkodás, illetve a kemping bármely szolgáltatásának igénybevétele – ide nem értve az ingatlan megközelítését biztosító szolgalmi út használatát – a belépőjegy előzetes megvásárlásának kötelezettségét vonja maga után. Ebben az esetben a Kemping előírásait, annak házirendjét kötelesek maradéktalanul betartani. Ellenkező esetben kötelesek kizárólag a jól láthatóan körülhatárolt, elkerített, magánterületnek számító telken belül tartózkodni. A magánterülettel rendelkező személyek és vendégeik amennyiben bármely napra belépőjegyet kívánnak vásárolni, azt már a belépéskor meg kell tenniük. Amennyiben ezt
később teszik meg, jegyvásárlás céljából csak a gépjárműveknek kijelölt útvonalon közlekedhetnek, a part menti utat érvényes belépő nélkül nem vehetik igénybe.
4. A látogatók, vendégek portán megvásárolt jegyek ellenében a hatályos díjtáblázatban feltüntetett időpontig vehetik igénybe a Kemping szolgáltatásait és tartózkodhatnak a Kemping területén belül. A területet a meghatározott időpontig el kell, hogy hagyják, vagy váltsanak a továbbtartózkodásukra jogosító megfelelő belépőjegyet.
5. Minden napijegyes és kempinges köteles a portán váltott belépőjegyét megőrizni, az ott karjára erősített karszalagot a Kempingből történő távozásáig megőrizni, illetve viselni. Amennyiben kilépéskor nem tud felmutatni érvényes belépőjegyet illetve karszalagot, pótdíj fizetendő a kemping díjszabásának megfelelően.
6. A Kemping a téli időszakban a nagyközönség számára zárva van, a területre kizárólag a területbérlők, illetve azokhoz bejelentett, érvényes személyi bérlettel rendelkezők léphetnek be. Halasztást nem tűrő esetben, egyéni elbírálás útján (engedéllyel) a bérlő karbantartásra, javításra, építmény állagmegóvó munkára magával hozhat szakmunkás(-oka)-t. Azonban ezek a személyek a bérlő felügyelete mellett, kizárólag a munkavégzés területén tartózkodhatnak a munkavégzés ideje alatt.
7. Minden olyan személy, aki nem rendelkezik érvényes benntartózkodási engedéllyel, jogszerű jelenlétét nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, jogosulatlan benntartózkodónak kell tekinteni, s rá az ez esetben vonatkozó eljárást kell alkalmazni.
8. Amennyiben téli időszak során az MNE csoportos rendezvényt szervez és hirdet meg, úgy arra természetesen a meghirdetett belépési szabályok és díjak érvényesek.
9. A kemping és strand területéről kizárható, tőle eleve már a belépés is megtagadható:
- akit fegyelemsértése, botrányos magatartása (például erősen ittas, bódult állapot, közösségellenes, a strandolók és a bérlők pihenését zavaró viselkedése) miatt arra okot szolgáltat, illetve hasonló oknál fogva korábban már kitiltották a Kempingből,
- aki fertőző beteg (ha ennek külső jelei is láthatók, a belépése orvosi fertőzésmentességi igazoláshoz is köthető),
- aki megbotránkoztató magatartásával garázdaság bűncselekményt, vagy szeméremsértés vétséget követ el, vagy követett el, vagy hasonló okból mások terhére lehet, vagy volt korábban. Az ebben az alpontban tartalmazott cselekmény rendőrségi eljárást is maga után von.
III. A Kemping látogatásának rendje valamint a benntartózkodás szabályai
1. A Kemping minden bérlőt és látogatót szívesen vár, aki elfogadja és betartja a rá vonatkozó rendszabályokat, s a házirendben megfogalmazott előírásokat. Ez alól kivételt képeznek azon személyek, akiket magaviseletük miatt kitiltottak.
2. A Kemping az érvényben lévő éves díjtáblázatokban (bérlői és személyi belépői/strand/kemping árjegyzékben) foglaltaknak megfelelő befizetést követően látogatható.
3. Az üzemeltető a bérlők építményeire (lakókocsijaira, mobilházaira) az éves területbérletet befizetők részére igazoló jegyet (matricát) biztosít, amelyet a bérlő köteles építményére, lakókocsijára jól látható helyre kifüggeszteni. A területbérlettel és személyi bérlettel rendelkezők személyek az MNE tagsági igazolvány és a személyi belépő kártyák együttes, kérés nélküli felmutatása mellett léphetnek be a Kemping területére. Ezen személyek nem kell, hogy karszalaggal rendelkezzenek.
4. Nem kell karszalaggal ellátni a beszállítókat, anyagszállítókat, az adott, kijelölt munkaterületen munkavégzésre beengedett munkásoknak, az üzemeltetést és fenntartást végző cégek munkavégzés folytatására beléptetett dolgozóinak (szennyvízszippantók, veszélyessé vált terebélyes fák szakszerű kivágását, metszését folytató tűzoltóknak…) az üzemeltető által foglalkoztatott állandó alkalmazottaknak, a büfékben foglalkoztatott dolgozóknak, a mentési vagy rendészeti munkát végző személyeknek, valamint az MNE kiemelt rendezvényeire meghívást nyert díszvendégeinek, előadóinak. A munkavégzésre érkezők be és kilépéséről a portaszolgálat nyilvántartást vezet.
5. A napijegyes, a sátras, lakókocsis (lakóautós) vendégeit, az apartmanok, faházak (jurták) alkalmanként bérlőit, valamint a területbérlők látogatóit a beléptetés során a befizetést igazoló pénztári szelvény mellé el kell látni karszalaggal is. A karszalagot a beléptetés folyamán csuklóra fel kell erősíteni. A portaszolgálatnak az üzemeltető által meghatározott rendben, megadott színű (mintázatú) karszalagokat kell a fent felsorolt kategóriákba tartozó személyeket ellátni.
6. Az időn túl benntartózkodókkal szemben maximum egy óra türelmi idő adható
7. A területbérlők (teljes jogú tag) és a területbérlethez bejelentett, személyi bérlettel rendelkező hozzátartozók, családtagok (továbbiakban: bérlők) rendelkeznek a legkiterjedtebb jogokkal a Kempingen belül.
8. Egy bérelt területen kizárólag egy építmény (ház, mobilház), vagy két, összeépített lakókocsi tárolható. Melléképület (fatároló, szerszámos) is csak egy, az üzemeltető által engedélyezett méretben létesíthető a hatályos Létesítmény elhelyezési és területfejlesztési szabályokban meghatározottak szerint.
9. A bérelt terület akkor kerül a bérlő használatába, amikor az a meghatározott éves bérleti díjat befizette, és addig marad a bérlő kezelésében, amíg azt bármelyik fél fel nem mondja. A jogviszony A táborhely területbérleti szerződés szerint határozatlan időre szól. Amennyiben a területbérlő a területbérlet feladása mellett dönt (vagy erre kötelezik), az üzemeltető által meghatározottak szerint járjon el. A meg nem újított bérlői szerződés esetén a felhagyott bérlői telken elhelyezett bérlői építményeket a volt bérlő köteles elszállítani (lakókocsi, mobilház, jurta), elbontatni (új területbérlők részére üresen, akadálytalanul biztosítani a bérlői parcellát), vagy mozdíthatatlan, de ép jurta, ház esetében – a naturista szabályok maradéktalan érvényesülését betartva – minden év április 15-ig naturista bérlőnek bérbe adnia. Amennyiben a fenti időpontig nem tudja értékesíteni vagy nem sikerül naturista bérlőt találnia, akkor az Egyesület az éves (teljes jogú tagsági) bérlői díj ellenében maga jelöl ki rá bérlőt. Ez esetben az egykori területbérlő semmiféle bérbeadói, kölcsönzői díjköltségre nem tarthat igényt. Az egykori bérlő a kereset-kínálat helyi viszonyait figyelembe véve az eladói árat úgy állapítsa meg, hogy amennyiben az üzemeltető által lakhatónak és bérbe adhatónak minősített épületre az egykori bérlő három, egymást követő évben sem talál vevőt, a bérlői telken elhelyezett épület és melléképítményei térítésmentesen az MNE tulajdonába kerül.
10. A bérlő az üzemeltető által részére kijelölt területre az Kemping hatályos rendelkezéseinek megfelelve házat építethet, mobilházat vagy lakókocsit telepíthet. Az üzemeltető a vezetékes vízszolgáltatást ingyen biztosítja, azonban a hálózathoz való elérés és a rácsatlakoztatás költsége a bérlőt terheli. A kemping vezetékes vízhálózata nem ivóvíz, emberi fogyasztásra nem alkalmas. A villamos áram hálózatára való csatlakozást az üzemeltető biztosítja, ellenben a hálózat elérésének kialakítása és költségei a bérlőt illeti. Az üzemeltető csak az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabályoknak megfelelő egyéni fogyasztók részére biztosít elektromos áramot. A bérlő által elfogyasztott árammennyiségnek az üzemeltető által biztosított, egyéni fogyasztásmérővel történik a mérése. Az egyéni fogyasztásmérőt kizárólag az üzemeltető erre a feladatra megbízott, szakképzett személye kezelheti. Tilos a mérő műszert bármilyen módon megbontani, megpiszkálni, átvezetékezni, illetve annak működését bármilyen eszközzel szabályozni. Az üzemeltető jogosult a bérlő jelenléte
mellett a bekötött fogyasztók szabályos bekötésének ellenőrzésére, s a feltárt hiányosságok és szabálytalanságok jegyzőkönyvezését követően akár azonnal kizárhatja (a szabálytalanság és a hiányosság megszüntetéséig) a bérlőt a fogyasztók sorából.
11. A bérlő a bérleti szerződésben meghatározott, s arra a területre befizetett bérelt terület felett rendelkezhet: területet birtokolja és használja, rendelkezési joga nincs, albérletbe harmadik személynek a Bérbeadó hozzájárulása nélkül nem adhatja.
12. A bérlő köteles a bérelt telkét gondozni, rendben tartani. Ott fölöslegesen lomot, hulladékot és minden olyan dolgot, amely a Kemping esztétikai képét rombolja, nem tárolhat.
13. A keletkezett hulladékot mindenki köteles összegyűjteni és a hozzá legközelebb eső hulladéktároló konténerbe elszállítani. Tilos a környezetet bármilyen módon szennyezni, engedély nélküli fakitermelést folytatni, illetve minden olyan tevékenységet művelni, ami a szomszédok nyugalmát megzavarhatja.
14. A háziállatok által okozott sérülés, piszokeltakarítás és egyéb kár a bérlőt (állattartót) terheli, A bérlő a magával hozott háziállatait köteles a bérelt területén belül tartani, azt sétáltatni csakis felügyelet mellett, pórázon tartva lehet. A háziállat által okozott kárért az üzemeltetőt felelősség nem terheli. Kizárólag olyan háziállat tartható a Kemping területén, amely nem jelent veszélyt másokra, azaz jogilag sem minősül vadállatnak és nem zavarja meg a bérlők nyugalmát.
15. A bérlők felelősek a bérelt területen folyó minden tevékenységért valamint az általuk okozott valamennyi kárért. A bérelt területeken kizárólag olyan tevékenység folytatható, amely nem ütközik e szabályzatban illetve a jogszabályokban (különösen Btk., Szabálysértési törvény), üzemeltetői szabályzatokban előírtakkal.
16. A bérlők látogatókat, vendégeket a hatályos évi díjtáblázatban foglaltaknak eleget téve fogadhatnak. (Részletesebben lásd a Kemping látogatása, a benntartózkodás esetei fejezetet!)
17. A tömegszállások kialakítását nem engedélyezzük!
Egy bérlői telekre maximum négy fő kerülhet bejelentésre (egy fő teljes jogú tag, azaz területbérlő és három fő családtag, pártoló tag), ez alól a nagycsaládosok esetében természetes kivételt engedélyezünk.
Ettől való eltérést, a teljes jogú tag (területbérlő) kérelmére az elnökség egyéni mérlegelése alapján, az üzemeltető méltányossági alapon eltérően is engedélyezhet.
18. Az érvényes területbérlettel nem rendelkező egykori bérlő korábbi bérelt helyére (parcellájára és azon hátrahagyott építményeire) - az új bérlő szükségtelen zavarása nélkül - csupán karbantartás és anyagmozgatás (saját, személyes holmija elszállítása) céljából léphet, ott nem napozhat, nem fürdőzhet, nem kempingezhet, azaz az érvényes területbérlettel rendelkezőkhöz hasonló jogok és lehetőségek nem illetik meg. A korábban bérelt területén két órát meg nem haladó időtartam erejéig tartózkodhat. Rájuk – miután a bérleti jogviszonyuk megszűnt, jogosultságokkal már nem rendelkeznek - a strand- és kempingárjegyzékben meghatározott díjszabás és e szabályzóban megfogalmazott szabályok érvényesek (napozni, strandolni kizárólag a napijegyesek által kijelölt szabad strandokon, vagy más területbérlőhöz legközelebb eső vízparton, annak jelenlétében szabad).
19. Azon területbérlő, aki akadályoztatása (pl. külföldi munkavállalás esetében) révén területbérlői jogfolytonosságának felfüggesztését kéri, annak a legkésőbb tárgyév április 01-jéig azt írásban kérelmeznie kell. Az üzemeltető különös méltánylást érdemlő esetben kedvezményes területbérleti díjat állapíthat meg. A területbérlő ú.n. moratórium alatt álló bérlői telkére a területbérlő a második évtől (április 15-i befizetési időponttól) kezdődően az üzemeltetővel közösen megállapított kedvezményes területbérleti díjat (személybérletet nem!) köteles fizetni. A területbérleti moratórium maximum 3 évig terjedően biztosítható, s a teljes területbérlet fizetés alóli kérelmet ez idő alatt minden évben a bérlőnek írásban kell kérelmezni.
20. Magánjellegű rendezvényeket kizárólag a teljes jogú tagok szervezhetnek a Kempingben. A rendezvényt megelőzően legalább egy héttel a szervezőnek írásban jeleznie kell ezen igényét. Az írásbeli kérelemben szerepelnie kell:
- a rendezvény időpontja (hó, nap, órától, óráig)
- a rendezvény szervezője, felelőse (teljes jogú tag, azaz területbérlő)
- a rendezvény helyszíne
- a rendezvény rövid leírása, indoklása (milyen célból és alkalomból, milyen jellegű összejövetel szervezésére kerül sor)
- közvetlen szomszédok hozzájárulása
A kérelmet az üzemeltetőnek/telepvezetőnek kell címezni, aki azt vagy hallgatólagosan tudomásul veszi, vagy a kérelmet írásban, indokolással ellátva elutasítja.
A magánjellegű rendezvények költségeit a szervezőnek kell állnia, ahhoz az egyesület anyagi támogatást nem biztosít. Zeneszolgáltatás esetén a szerzői jogdíjat (Artisjus) a rendezvényszervezően kell állnia, s a befizetést tanúsító számlát köteles utólag bemutatnia. Közösségi helyszínen történő magánkezdeményezésű rendezvény esetében a Kemping a szükséges áramot térítésmentesen biztosítja.
21. A kempingezők a portán váltott kempingjegy ellenében, az üzemeltető által kijelölt, engedélyezett területen - a területbérlők szükségtelen zavarása - nélkül telepedhetnek le. Érkezésüket és távozásukat a portaszolgálat regisztrálja. A Kempingben tartózkodásuk ideje alatt kötelesek az portaszolgálat által részükre kiadott csuklópántot (karszalagot) viselniük. Kempingezésük ideje alatt elhagyhatják a Kempinget, visszaérkezésük során kötelesek a beléptetésnél igazolni jogszerű belépésüket.
22. Az üzemeltető a Kemping szolgáltatásainak igénybevételét megelőzően adjon részükre rövid tájékoztatást (szóban és többnyelvű szóróanyag formájában) a Kemping legfontosabb viselkedési szabályairól, illetve a környék érdeklődésre számot tartó információiról. 23. A napijegyes vendégek, valamint a bérlők vendégei és látogatói (továbbiakban: vendégek) az éves díjtáblázatban foglaltaknak eleget téve, a Kemping Házirendjét tudomásul véve léphetnek be. A vendégek kötelesek a Kemping működésére vonatkozó szabályokat, az MNE által meghatározott naturista előírásokat, valamint a Kemping Házirendjét betartani. Fentiek megsértése esetén a kempingből haladéktalanul távozni kötelesek.
24. A napijegyet váltott személyek a Kempingen történő tartózkodásuk ideje alatt kötelesek a portaszolgálatnál váltott jegyet megőrizni, valamint az u. o. részükre biztosított karszalagot a csuklójukra erősítve viselni.
25. Strandolásra, napozásra kizárólag az erre kijelölt három szabad strandot vehetik igénybe.
26. Büfészolgáltatások, szervezett MNE-s programok, valamint szabadidősport végzéséhez a Kempingben üzemelő büfék, sportlétesítmények és rendezvényi helyszínek részükről is szabadon látogathatók. A magukkal hozott (vagy bérelt) vízi járműveiket a „Vízi járművek használata” tárgykörben leírtaknak megfelelően használhatják.
27. A napijegyes vendégek (a bérlők vendégei kivételével) nem horgászhatnak, a bérlők vendégei a „Tavi horgászat” tárgykörben meghatározottak szerint folytathatnak horgászást.
IV. Tavi horgászat
1. Az 5-ös tavon a területbérlők és személyi bérlettel rendelkező hozzátartozóik (családtagjaik) horgászhatnak. Horgászni kizárólag szerelt botokkal engedélyezett,
tilos a hálós halászat, a gereblyézés és egyéb halcsapdák elhelyezése. A horgászok kötelesek betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényt, valamint a vidékfejlesztési miniszternek a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletében foglaltakat, melyek a Kemping kezelésében lévő 5-ös tóra is érvényesek!
2. A Kemping kijelölt strandjain balesetveszélyes és tilos horgászni, az 5-ös tó alapvetően nem horgásztó!
3. Napijegyes vendég csakis az őt vendégül látó bérlő jelenlétében és annak bérelt területéhez tartozó, ahhoz közvetlen közelében lévő partszakaszán illetve kiépített stégjén, illetőleg annak vízi járművében (értelemszerűen a területbérlővel közösen) horgászhat. Kizárólag horgászat céljából a kemping területén tartózkodni tilos! Más bérlők területét, illetve azok partszakaszát kizárólag az érintett, az adott területhez tartozó bérlő hozzájárulásával és annak személyes jelenlétében használhatja. A jelenleg üres, bérlők által még nem betelepített vízparti területeken (belső kistavak) sem folytatható számukra horgászati tevékenység. Ez a szabályozás a Kemping területén érvényes, függetlenül attól, hogy a vízparti terület mely tó partján van (tehát a 4-es és a 6-os tó partján is).
4. Az elő-, utó-, a téli- és a főszezon tekintetében nem teszünk különbséget, azonban a téli lékhorgászat alkalmával előírt biztonsági előírásokat minden horgász köteles maradéktalanul betartani.
5. A bérlő törekedjen a tó biológiai egyensúlyának fenntartására, a szükséges mértéknél több szerves anyaggal (etető) ne terhelje meg a tavat. A magyar horgászati méretkorlátozást és horgászati tilalmi időszakokat mindenki köteles betartani.
6. A 4-es (és tervezetten a 6-os tó) horgászata engedélyköteles.
7. Az 5-ös tó és a belső tavak élővilágát, azok biológiai egyensúlyát tájidegen élőlények betelepítésével ne borítsák fel.
8. A portaszolgálat és a társadalmi rendészet jogosult a kempingből távozók gépkocsik csomagtartóját és utasterét ellenőrizni, amennyiben alapos gyanú merült fel nagyobb (kereskedelmi) mennyiségű hal kiszállítására és a fent említett halgazdálkodási törvény megsértésére. Ilyen esetekben az üzemeltetés és a társadalmi rendészet jogosult és köteles hatósági feljelentést tenni és a horgászt a kemping területéről határozott időre, vagy végleges jelleggel kitiltani.
V. Vízi járművek használata
1. Az 5-ös tavon emberi erővel, szél- és villamos energiával meghajtott vízi járművek üzemeltethetők. A robbanómotoros meghajtású vízi járművek és eszközök magáncélú használata tilos.
2. A vízi járművek használata során figyelembe kell venni, hogy az 5-ös tó egyenetlen vízmélységéből eredően számos helyen veszély fenyegeti az óvatlan vízi sportot folytatókat. A kijelölt strandok területét kizárólag a ki- és beszállás idejére vehetik igénybe. Ezekhez a strandokhoz közel eső vízfelületen 50 m-en belül (a ki- és behajózást kivételével) nem szabad vízi járművel közlekedni.
3. A vízi járművek és eszközök használata során fokozottan ügyeljenek a tóban úszók testi épségére, kellő távolságra kerüljék ki a partról horgászókat és tartózkodjanak a vadvízi élővilág indokolatlan háborgatásától.
4. A Kempinghez tartozó vízfelületeket csakis a jogszerűen benntartózkodó személyek használhatják. A vízi járműveket mindenki a saját felelősségére használhatja, a területbérlőket és a horgászatot folytató személyeket – vészhelyzet kivételével – nem zavarhatják.
VI. A Kemping kijelölt strandjaira, valamint a fürdőzésre és a napozásra vonatkozó szabályok
1. A Kempingben három szabad strand került kijelölésre. Ezek:
a.) Nagystrand (portától a vízművekig)
b.) Hátsó strand (röplabdapályától a Sportbüféig)
c.) Spicc strand
2. A fenti három szabad strand biztosítja a közösségi fürdőzést. A belső tavak fürdőzésre nem alkalmasak, a bérelt területekhez eső vízpartok kizárólag a hozzá közvetlen közel eső bérlők személyes használatában vannak. Azokat csak a bérlők (családtagjaik) és vendégeik vehetik igénybe.
3. A Kemping napijegyes és kempingező vendégeinek a vízbe menni a strandolásra kijelölt területen szabad. A Kemping természetes vizű strandjai kiszámíthatatlanul mélyülnek, az egyenetlen a fenékmeder, a burjánzó vízi növényzet, valamint az eltérő vízhőmérsékletek számos veszély forrását teremtik meg.
4. Fürdeni és úszni, mindenki a saját felelősségére megy a vízbe. „Mélyvíz” jelzésű táblákkal jelzett mélységű tóban kizárólag az úszni tudók fürdőzhetnek. A kiskorú gyermekek csakis a sekély partmenti vizekben, szigorú szülői felügyelet mellett fürödhetnek.
5. Tilos a vízbe felhevült testtel, ittas állapotba bemenni! A strandokon kialakított zuhanyzókat (és a közelükben megtalálható higiboxokat) - a fürdőzés előtt és után - igénybe kell venni.
6. A Kemping vezetékes vízhálózata emberi fogyasztásra nem alkalmas, azt kizárólag mosakodásra, mosogatásra szabad használni.
7. A Kemping területén mindhárom strand kizárólag naturisták pihenését szolgálja, területén jó időben a meztelenség elvárt és kötelező. Új vendégeinktől joggal várjuk el, hogy már első látogatásuk alkalmával figyeljék meg az itteni naturista szokásokat, és próbáljanak ahhoz alkalmazkodni, illetve beilleszkedni, ne kelljen senkit sem a Kemping alkalmazottjainak és a társadalmi rendészeinek – a zéró tolerancia jegyében - a naturista viselkedés szabályaira figyelmeztetnie.
8. A strandok és kemping területén strandoláskor, fürdőzéskor, napozáskor is tartózkodjanak a fürdőruha használatától.
9. A Kemping vendégeinek sajátos illemszabályait, szokásait is figyelembe véve kiemelten és hangsúlyozottan tilos a kemping és strand egész területén a másokat megbotránkoztató, szexuálisan kihívó viselkedés!
10. Tilos mások - beleegyezésük nélküli - fényképezése, filmezése, beleértve a mobiltelefonnal történő fényképezés is. Ez természetszerűen vonatkozik a kemping területén tartott rendezvényekre is. A mezítelen kiskorú gyermekek fényképezése azonnali büntetőeljárás megkezdését valamint a kemping területéről történő azonnali kitiltást vonja maga után!
11. A kisgyermekes családok részére a nagystrandon és annak a vízműhöz közel eső sarkában gyerekbarát környezetet igyekeztünk kialakítani. A Nagystrandon vízközeli homokozó, a kerítés sarkában játszótér került kialakításra. A gyermekek a játszótéren kizárólag szülői felügyelet mellett tartózkodhatnak, az ott bekövetkezett, nem az eszközök hibájából eredő, illetve azok nem rendeltetésszerű használatából származó esetleges balesetekért a Kemping felelősséget nem vállal.
12. Mindenki köteles a strand és kemping tisztaságára vonatkozó közegészségügyi és vízügyi előírások betartására, egészségkárosodás megelőzésére, valamint a kempingező és strandoló vendégek kellemes tiszta környezetben való pihenésének adott feltételeit megőrizni. A fentiek jegyében tilos
szemetelni a kemping és strand területén (a pihenő-, sport,- és egyéb területeket is beleértve), továbbá tilos a fürdésre kijelölt tavak vízét, vízfelületét, vízpartját, élővilágát bármilyen módon szennyezni, károsítani. A dohányosok részére a strandon a dohányzásra kijelölt területeken csikkgyűjtők kerültek elhelyezésre. A szemét gyűjtésére a kemping és strand területén (és a pihenő-, sport-, és egyéb területeken) műanyag és fém szeméttárolókat, konténereket helyeztünk el.
13. Kérünk minden vendéget, hogy ügyeljenek az illemhelyek (higiboxok) tisztaságára.
14. A kemping és a strand területén rádió, magnó, egyéb szórakoztató elektronikai eszközök hallgatása mások zavarása nélkül történhet. A kemping és a strand területén levő parkolókban az autórádió hangos, másokat zavaró működtetése is tilos.
15. Tüzet rakni csak a táblával kijelölt tűzrakó helyen lehet! A strandokon tüzet rakni, oda háziállatot bevinni szigorúan tilos!
16. Kempingezni, sátrat állítani, vagy lakóautót, lakókocsit a strand területén letelepíteni tilos!
17. A vendégek őrizetlenül hagyott tárgyaiért felelősséget nem vállalunk. A megőrzésre itt hagyott tárgyakat értékmegőrző hiányában anyagi, kártérítési felelősség nélkül őrizzük.
VII. Közlekedés a Kempingben
1. A Kemping területén belül a KRESZ előírásai érvényesek.
2. A Kemping útvonalain megengedett legnagyobb sebesség 20 km/ó.
3. A kemping közlekedési útvonalait tilos elállni, parkolni csakis az arra kijelölt parkoló helyeken szabad. Aki a közlekedést szabálytalan parkolásával akadályozza, az ellen az üzemeltető a rendészettel közösen eljárást kezdeményez.
4. Az esetleges gyorshajtásból vagy ittas vezetésből eredő balesetek kivizsgálásához baleseti helyszínelőket kell további intézkedésre kihívnunk.
5. A szabálytalan közlekedésből eredő károkat a károkozó személy köteles megtéríteni.
6. A külső és belső parkolóhelyek őrzés nélküliek, a gépkocsikban keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.
VIII. Kemping- és strandrendészet
1. Az MNE társadalmi rendészete (továbbiakban: rendészet) biztosítja az Naturista Oázis Kemping területén a tagok nyugodt, békés, kulturált, zavartalan pihenését, valamint a Kemping életét szabályozó jogszabályok és alapszabályi rendelkezések betartását. E feladat ellátása érdekében a rendészet jogosult és köteles fellépni mindazokkal szemben, akik a fenti rend megzavarására törekednek vagy ezt megkísérlik, a közösség érdekivel szemben helyezkednek, garázda jellegű megatartást tanúsítanak, illetve az egyesület életét szabályozó normákat megsértik.
2. A rendészet jogosult és köteles fellépni azon személyek ellen, akik az Naturista Oázis Kemping területére, jogellenesen belépnek, ott illegálisan tartózkodnak.
3. A társadalmi rendészet munkáját minden tag köteles támogatni, és szükség esetén az intézkedéshez a tőle elvárható segítséget nyújtani.
4. A rendészet munkatársai udvariasan, de kellő határozottsággal lássák el szolgálatukat.
5. A rendészet munkája során együttműködik a rendőrséggel és a helyi polgárőrséggel.
6. A rendészet működését külön rendészeti utasítás szabályozza.
Délegyháza, 2014. május 21-n.

Medgyesi József
MNE elnök

Ménesi Attila
NO Kft. ügyvezető

Nem mi választottuk, hogy meztelenek legyünk ! Mi így születtünk !

For English version please click on the banner below

Legyél te is MNE tag !

MNE tagként kedvezményesen veheted igénybe a Naturista Oázis Kemping és a hazai naturista társzervezetek szolgáltatásait, programjait. MNE tagként kempingünkben 30% kedvezményt kapsz, emellett a magyarországi naturista társszervezetek 10% kedvezményt adnak a belépőkből. Te még nem vagy naturista ? Gyere és ismerkedj meg a naturizmussal nálunk. Yes 3 Yes 3

Magyar Naturisták Egyesülete

2337 Délegyháza
Naturista part 1318
E-mail: mne(kukac)naturista.hu
Adószám: 19573690-1-13
Cégjegyzékszám: 00-19-573690

Telefon

Telefon: +36 24 512 845

Mobil: +36 70 248 8980

Naturista Oázis Kemping

2337 Délegyháza
Naturista part 1318
Információ: kapcsolat(kukac)naturista.hu
Szállásfoglalás: foglalas(kukac)naturista.hu