MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
NATURISTA OÁZIS KEMPING
Családi szabadidő - természetesen meztelenül
Családi szabadidő - természetesen meztelenül
NATURISTA OÁZIS KEMPING
NATURISTA OÁZIS KEMPING
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
Közép-Európa legnagyobb naturista tava
Közép-Európa legnagyobb naturista tava
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
NATURISTA OÁZIS KEMPING
Szeretnél "saját" naturista vízparti telken nyaralni?
Szeretnél "saját" naturista vízparti telken nyaralni?
NATURISTA OÁZIS KEMPING
NATURISTA OÁZIS KEMPING
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
"Délegyháza a magyar naturizmus bölcsője"
"Délegyháza a magyar naturizmus bölcsője"
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE

MNE Fegyelmi Szabályzata

Magyar Naturisták Egyesülete Fegyelmi Szabályzat

I. Bevezetés és általános rendelkezések

1. A Magyar Naturisták Egyesülete Elnöksége az Egyesület Alapszabálya (továbbiakban ASZ) 6. §-sában nyert felhatalmazás alapján alkotta meg az egyesület Fegyelmi Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat).

2. A Szabályzat hatálya kiterjed az egyesület minden tagjának, (ide értve a pártoló tagokat is) az ASZ 6.2. §-ban meghatározott - fegyelmi vétségeinek elbírálására.

3. A Szabályzat rögzíti azt az eljárási rendet, amelynek alapján az egyesületi tag ellen a fegyelmi eljárás lefolytatható, és a fegyelmi büntetés az ASZ 6.3. §-sa alapján kiszabható.

II. Fegyelmi hatáskörök, és azok gyakorlása.

1.Az egyesületi tag felett a fegyelmi jogkört első fokon az ASZ 6.4. §-sa alapján az Egyesület Elnöksége - az elnök által kijelölt 3 tagú Fegyelmi Tanács bevonásával (FT.) - gyakorolja, másodfokon a Közgyűlés jár el.

2. Az Elnökség tagjaival szemben a fegyelmi jogkört I. fokon az elnök gyakorolja. Másodfokon a Közgyűlés jár el.

3. A FEB elnökével és tagjaival szemben a fegyelmi jogkört első fokon a Közgyűlés gyakorolja, másodfokon a Bíróság jár el.

4. A FEB tagjaival szemben a fegyelmi jogkört I. fokon a FEB elnöke gyakorolja. másodfokon a Közgyűlés jár el.

5. Az elnök felett a fegyelmi jogkört első fokon a Közgyűlés gyakorolja. Másodfokon a Bíróság jár el.

6. Az egyesületi tagnak az elsőfokú fegyelmi határozat elleni fellebbezését az éves rendes Közgyűlés bírálja el. A FEB független felügyeleti szerv. A FEB taggal szemben a FEB elnök indítványára a fegyelmi jogkört elsőfokon a Közgyűlés, másodfokon a Bíróság gyakorolja.

III. A fegyelmi eljárás akadályai.

1. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, és a már megkezdett eljárást meg kell szüntetni:
a) a feljelentett halála, vagy tagsági jogviszonyának megszűnése esetén.
b) a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi jogkör gyakorlójának (Egyesület Elnöke) több mint egy hónapja tudomása van.

IV. Az elsőfokú eljárás

1. A fegyelmi eljárás megindítása:

Az MNE tagja ellen fegyelmi eljárást hatósági megkeresés (átirat) vagy panaszos bejelentése, panasza alapján lehet indítani.

a) Hatósági megkeresés esetén az elnök írásban, határidő kitűzésével bekéri a megkereső hatóságtól a fegyelmi vétség tényállásának alátámasztására alkalmas bizonyítékokat , és ezek beérkezését követően (vagy ha azok nem érkeznek be, ennek függvényében) dönt a fegyelmi eljárás megindításáról vagy annak mellőzéséről. Döntéséről a megkereső hatóságot - belátása szerint - írásban értesíti.

b) A feljelentés és annak tartalma:
Az MNE tagja és a Társadalmi Rendészet az egyesület más tagja ellen az ASZ-ban írt fegyelmi vétség alapos gyanúja miatt az Egyesület elnökéhez írásban benyújtott feljelentéssel fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

c) A feljelentésben meg kell jelölni a feljelentett nevét, ismert lakcímét, vagy települési helyét, vagy más azonosításra alkalmas adatát, továbbá elő kell adni a feljelentés tárgyát képező - az ASZ-ba ütköző - kifogásolt magatartás tényállását, és annak bizonyítékául szolgáló adatokat (okiratokat). Meg kell jelölnie azon tanúk nevét és elérhetőségi (idézhetőségi) adatait, akik a feljelentett cselekmény megtörténtét igazolhatják. A feljelentést a feljelentőnek alá kell írnia, és meg kell jelölnie elérhetőségi (lakcím, telefonszám, e-mail stb.) adatait. Névtelen feljelentést az Egyesület elnöke nem fogadhat be.

d) Az elnök a feljelentés tartalmát 15 napon belül megvizsgálja, és - ha a feljelentés kiegészítésre szorul - 8 napos jogvesztő határidő kitűzése mellett a feljelentés írásbeli kiegészítésére szólítja fel a feljelentőt, azzal, hogy ha a kiegészítésnek nem tesz eleget, az elnök a rendelkezésére álló okiratok alapján dönt, az eljárás elrendeléséről, vagy a feljelentés elutasításáról.

e) Ha a feljelentés alkalmas a fegyelmi tárgyalásra az Egyesület elnöke kijelöli a 3 tagú Fegyelmi Tanácsot (továbbiakban: FT) és annak elnökét. A feljelentést és az FT kijelöléséről szóló határozatot írásban (másolatban) megküldi a feljelentettnek azzal, hogy a feljelentésre 30 napon belül írásbeli védekezését a FT elnökénél előterjesztheti, védekezése alátámasztására tanúkat jelölhet meg, és – saját költségére - jogi tanácsadót vehet igénybe.

2.A Fegyelmi tárgyalás előkészítése és lefolytatásnak szabályai

a) A Fegyelmi Tanács (FT) elnöke a megbízás kézhezvételét követően késedelem nélkül felkéri az MNE tagokból a tárgyalás jegyzőkönyv vezetőjét. Egyidejűleg - 45 napon belüli időpontra - kitűzi a fegyelmi tárgyalás időpontját, és erre meghívja a feljelentőt, a feljelentettet, az általuk meghallgatásra indítványozott tanúkat, és a feljelentett által megjelölt jogi tanácsadót.

b) A feljelentettet a meghívóban külön figyelmeztetni kell, hogy távolmaradása a tárgyalás megtartását és a döntés meghozatalát nem akadályozza, a jogi tanácsadónak a tárgyaláson tett nyilatkozata az ő személyes nyilatkozatát nem helyettesíti, és távolmaradása esetén a személyes védekezés jogától fosztja meg magát.

c) A tárgyalás kezdetén a FT elnöke számba veszi a megjelenteket, rögzíti a személyi és lakcím adataikat, és figyelmezteti őket, hogy a fegyelmi tárgyalás során igazat kötelesek mondani, ellenkező esetben a hatályos Btk. szerinti – fegyelmi ügyben hamis tanúzás –büntető jogkövetkezményeivel számolhatnak.

d) A tárgyalást a FT elnöke vezeti, aki nem feltétlenül azonos az egyesület elnökével. A FT elnöke meghallgatja a feljelentőt, a tanúkat, és- ha jelen vannak- a feljelentettet, - ha van jogi tanácsadóját - és az általa indítványozott tanúkat. A még meg nem hallgatott tanúk a tárgyaláson nem lehetnek jelen. Az FT tagjai a meghallgatottakhoz kérdéseket tehetnek fel.

e) A fegyelmi tárgyalást lehetőleg egy tárgyalási napon, és legfeljebb a megindításától számított 30 munkanapon belül be kell fejezni.

f) Szembesítés: Ha a feljelentő, a tanúk, vagy a feljelentett vallomása között a tényállás lényege tekintetében alapvető ellentmondás mutatkozik, az ellentmondást szembesítéssel kell tisztázni. Ennek során a FT elnöke elrendelheti a feljelentő és a feljelentett, valamint a tanúk és a feljelentett közötti szembesítését, ahol a szembesített feleknek egymás szemébe nézve kell mondani tényállításukat. A szembesítés eredményességét vagy eredménytelenségét a FT állapítja meg.

g) Szakértők és szaktanácsadók: Ha a tényállás megítéléshez különleges szakértelem szükséges, a FT elnöke szakértő, illetve szaktanácsadó közreműködést kérheti fel. A szakértő, szaktanácsadó költségeit az egyesület viseli.

h) Iratismertetés: A feljelentő a feljelentett és a tanúk meghallgatását követően, a FT elnöke ismerteti a fegyelmi eljárás során a feljelentő és a feljelentett által estelegesen becsatolt okiratokat.

i) A tárgyalás berekesztése:
A fegyelmi tárgyalást a FT elnöke berekeszti, ha a tárgyalás eredménye alapján úgy látja, hogy az ügy eldöntéséhez szükséges bizonyítékok aggálytalanul a rendelkezésre állnak. A berekesztés előtt felszólítja a feljelentettet, hogy van-e még más elmondani valója (utolsó szó joga). Ezt követően az FT határozathozatalra zárt ülésre visszavonul, majd tanácskozás után meghozza a határozatát.

j) A határozat kihirdetése:
A FT a zárkörű döntés után a tárgyalást újra megnyitja, és szóban kihirdeti a Tanács fegyelmi határozatát. Megkérdezi a feljelentett, hogy tudomásul veszi-e a fegyelmi határozatot, vagy fellebbez ellene.
- Ha a feljelentett a határozatot tudomásul veszi, a FT elnöke rögzíti, hogy a határozat a kihirdetés napján jogerős és végrehajtható.
- Ha a feljelentett fellebbezést jelent be a Tanács elnöke ezt jegyzőkönyvben rögzíti, és gondoskodik a tárgyalás iratainak a Közgyűléshez való továbbításáról. Egyidejűleg felhívja a feljelentettet, hogy 30 napon belül a fellebbezésének írásbeli indokolását – az Elnökség útján- benyújthatja a Közgyűlésnek.

3. A Fegyelmi Tanács határozatai:

a) A Fegyelmi Tanács a feljelentettet az Alapszabályban írt fegyelmi büntetésre tesz javaslatot, ha megállapítja, hogy a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló fegyelmi vétséget elkövette.
b) Abban az esetben, hogyha a Fegyelmi Tanács vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a fegyelmi vétség fokából eredően súlyosabb, az elnöki fegyelmi hatáskört meghaladó büntetés kiszabása szükséges, arról az MNE elnökét jegyzőkönyvi javaslatában tájékozatja.
c) Amennyiben az ASZ szerint a fegyelmi büntetés kiszabására a Közgyűlés jogosult az elnök a fegyelmi büntetés kiszabására az összeállított vizsgálati anyagokat, benne a Fegyelmi Tanács jegyzőkönyvi javaslatával a Közgyűlés elé terjeszti.
d) A Fegyelmi Tanács fegyelmi büntetés kiszabására tesz javaslatot az elnöknek, ha megállapítja, hogy a feljelentett terhére rótt fegyelmi vétséget elkövette, de a feljelentett MNE vezető tisztségére – az ASZ szerint a fegyelmi büntetés kiszabására a Közgyűlés jogosult.
e) A Fegyelmi Tanács az eljárást megszünteti, amennyiben megállapítást nyert, hogy a feljelentett személy ellen nincs hatásköre, s erről az elnököt jegyzőkönyvi javaslatában tájékoztatja. Ezt követően az elnök írásban értesíti a feljelentőt, hogy a feljelentését az eddigi vizsgálati anyagokkal a Közgyűlésnek terjeszti elő.
f) A Fegyelmi Tanács jegyzőkönyvi javaslatában a feljelentett felmentésére tesz indítványt az elnöknek, ha megállapítja, hogy a hogy a terhére rótt cselekményt nem követte el, vagy annak elkövetését nem látja bizonyítottnak. A Fegyelmi Tanács jegyzőkönyvében foglaltak alapján a feljelentett felmentésére vonatkozóan az elnök határozatot hoz.
g) A fegyelmi határozatot a feljelentettnek 15 napon belül írásban kézbesíteni kell azzal, hogy a döntés ellen az alapszabályban előírtak szerint - a Fegyelmi határozat kézhezvételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül - az MNE Közgyűléséhez

4.A fegyelmi eljárás egyéb szabályai:

a) Jegyzőkönyv:
A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
- A készítés helyét, idejét és tárgyát
- A FT elnökének, tagjainak és a jegyzőkönyv vezetőjének nevét
- A meghallgatottak nevét, lakcímét, eljárásjogi helyzetét (feljelentő, feljelentett, tanú, szakértő stb.)
- A meghallgatottak előadásának lényegét
- A szembesítések eredményét
- Az iratok ismertetésének lényegét
- A feljelentett utolsó szó jogán tett nyilatkozatát
- Az FT határozatát annak indokolásával
- Az FT elnökének és a jegyzőkönyv vezetőnek az aláírását

b) A nyilvánosság kizárása:
A fegyelmi tárgyalás nem nyilvános, azon csak az érintettek vehetnek részt. A FT jegyzőkönyvét és az elnöki fegyelmi határozatát írásban csak a feljelentett, és az MNE elnöke - fellebbezés esetén a Közgyűlés tagjai - kaphatják meg.

c) Összeférhetetlenségi szabályok:
- Nem választható a FT elnökének, tagjának és jegyzőkönyv vezetőnek az, aki a feljelentővel, vagy a feljelentettel hozzátartozói kapcsolatban áll, vagy közismerten baráti kapcsolatot ápol, vagy egyéb módon elfogult.
- A fentieken túl nem választható jegyzőkönyv vezetőnek, az sem aki az egyesület elnökének, vagy a FT valamely tagjának hozzátartozója, vagy egyéb módon elfogult.
A összeférhetetlenségi szabályok a szakértőkre is megfelelően irányadóak.

V. A másodfokú eljárás

1.) Intézkedések a fellebbezés alapján:

a) Ha a fegyelmi büntetéssel sújtott egyesületi tag a fegyelmi határozat kihirdetésekor fellebbezést jelent be, a Fegyelmi Tanács elnöke a fegyelmi határozatot, a tárgyalásról készült jegyzőkönyvet, és tárgyalás egyéb iratait a fellebbező esetleges írásbeli fellebbezésével együtt átadja az egyesület elnökének, azzal, hogy az iratokat a legközelebbi évi rendes Közgyűlés elé kell terjeszteni.

b) Az egyesület elnöke gondoskodik, a FT elnöke által átadott fegyelmi dokumentumok sokszorosításról, és arról, hogy azokat a Közgyűlés tagjai az évi rendes közgyűlés előtt legalább 8 nappal korábban, írásban kézhez kapják. Egyidejűleg külön írásban meghívja a Közgyűlésre a FT által marasztalt fellebbezőt. A fegyelmi dokumentumok e-mailen nem küldhetők!

2. A Közgyűlés eljárása:

a) A Közgyűlés a fegyelmi tárgyalás anyagát és a fellebbezést vita nélkül köteles napirendre tűzni, és azt megtárgyalni.

b) A napirendi pont tárgyalását a Közgyűlés levezető elnöke vezeti. Ennek során ismerteti a Fegyelmi Tanács által megállapított tényállást, a fegyelmi határozatot, a fellebbezést Felhívja a jelen lévő fellebbező egyesületi tagot, hogy a Közgyűlés alapvetően az iratok alapján dönt, de lehetősége van, hogy élőszóban a védekezését részletesen előadja.

c) Ha a fellebbező a Közgyűlés en jelen van, és szóban nyilatkozatot tett, a Közgyűlés tagjai a fellebbezőhöz kérdéseket intézhetnek. Ha a fellebbező nincs jelen, a Közgyűlés az általa ismert iratok alapján dönt.

d) Ha a Közgyűlés elsőfokon jár el, az elsőfokú eljárás szabályai szerint köteles eljárni, azzal, hogy a Fegyelmi Tanács elnöke a Közgyűlés levezető elnöke.

c) Az egyesületi tagnak a jogszabályt, az alapszabályt vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az egyesületi tag ellen kizárási eljárást folytathat le. A kizárási eljárásra az elsőfokú eljárás szabályai megfelelően irányadóak azzal, hogy a kizáró határozat ellen a tag 30 napon belül a bírósághoz (PTK. 3:70 §) fordulhat. A tag kizárását kimondó határozatot a Közgyűlés levezető elnöke, és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

3. A Közgyűlés határozatai:

a) Közgyűlés jóváhagyja az elsőfokú fegyelmi határozatot, ha aggálytalanul megállapítja, hogy a feljelentett a terhére rótt cselekményt elkövette, és a kiszabott fegyelmi büntetés az eset összes körülményeire tekintettel arányos az elkövetett cselekmény súlyával.

b) A Közgyűlés megsemmisíti az elsőfokú fegyelmi határozatot, ha megállapítja, hogy a feljelentett a terhére rótt cselekményt nem követte el.

c) a Közgyűlés megsemmisíti az elsőfokú fegyelmi határozatot, és új eljárást rendel el, ha megállapítja, hogy a Fegyelmi Tanács olyan súlyos eljárási szabályszegést követett el, amely miatt a feljelentett cselekmény tényállása vagy a feljelentett vétkessége megnyugtatóan nem állapítható meg, vagy nem tisztázható. A Közgyűlés az új eljárás befejezésére határidőt szab.

d) A Közgyűlés a másodfokú fegyelmi határozatát a jelen lévő küldöttek egyszerű szótöbbségével hozza, határozatát külön nem indokolja. A Közgyűlés másodfokú fegyelmi határozatát az MNE elnök írásban 30 napon belül - a további jogorvoslati lehetőségek feltüntetésével - megküldi a fellebbezőnek.

4. Hatályba lépés:

Ez a Szabályzat 2016. 01. hó 22. napján lép hatályba.

Takaró Szilvia
MNE elnök

Nem mi választottuk, hogy meztelenek legyünk ! Mi így születtünk !

For English version please click on the banner below

Legyél te is MNE tag !

MNE tagként kedvezményesen veheted igénybe a Naturista Oázis Kemping és a hazai naturista társzervezetek szolgáltatásait, programjait. MNE tagként kempingünkben 30% kedvezményt kapsz, emellett a magyarországi naturista társszervezetek 10% kedvezményt adnak a belépőkből. Te még nem vagy naturista ? Gyere és ismerkedj meg a naturizmussal nálunk. Yes 3 Yes 3

Magyar Naturisták Egyesülete

2337 Délegyháza
Naturista part 1318
E-mail: mne(kukac)naturista.hu
Adószám: 19573690-1-13
Cégjegyzékszám: 00-19-573690

Telefon

Telefon: +36 24 512 845

Mobil: +36 70 248 8980

Naturista Oázis Kemping

2337 Délegyháza
Naturista part 1318
Információ: kapcsolat(kukac)naturista.hu
Szállásfoglalás: foglalas(kukac)naturista.hu